• Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie

    •  


     Gmina Miejska Chojnów realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

     Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie.

     Celem strategicznym RPO WD jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

     Celem głównym projektu "Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Chojnowie" jest równy dostęp do wysokiej jakości edukacji, poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych u 218 dz i 219 chł SP3 oraz PG1 w Chojnowie dla których organem prowadzącym jest Miasto Chojnów, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych świadczonych przez te szkoły poprzez podniesienie kwalifikacji kadry 43 nauczycieli (w tym 28 kobiet) oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne, do 30.06.2017 r.

     Cele szczegółowe:

     1. podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników zajęć rozwijających (l. wsparć: 111 dz, 110 chł), do 30.06.2017 r.

     2. zdiagnozowanie obszarów problemowych i podniesienie wiedzy uczestników zajęć wyrównujących (l. wsparć: 135dz, 133 chł) do 30.06.2017r.

     3. złagodzenie deficytów u uczestników pozostałego wsparcia (l. wsparć: 27dz i 38 chł) do 30.06.2017 r. oraz przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego przygotowującego uczniów do świadomego planowania kariery (l. wsparć: 21 dz, 33 chł) do 30.06.2017 r.

     5. podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół, dzięki wprowadzeniu TIK, metod eksperymentu i nauczania rozwijającego postawy kluczowe dla rynku pracy do codziennej praktyki szkolnej oraz dzięki podniesieniu wiedzy i kompetencji nauczycieli (28 k i 15 m) i doposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne.

     Projekt w pełni wpisuje się w realizację celu szczegółowego RPO WD, „Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” gdyż:

     a) w ramach projektu zajęcia rozwijające i wyrównujące prowadzone będą w oparciu o techniki rozwijające postawy kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności i umiejętności współpracy z innymi. W celu realizacji zajęć w taki sposób aby jednocześnie podnosząc wiedzę uczniów, kształtować w nich umiejętności i postawy z kanonu kompetencji kluczowych, założono objęcie wsparciem n-li w tym zakresie. Celowi temu służy także wyposaż.szkół (ucz. i n-li) w dostęp do interaktywnej bazy wiedzy, która

     wykorzystywana będzie w celu rozwijania u uczniów postaw kreatywnych oraz pracy w grupach m.in. poprzez innowacyjną metodę tzw. „nauczania odwróconego”.

     b) zajęcia real. będą w małych grupach, zgodnie z indywidualnie zdiagnozowanymi potrzebami uczniów tak aby można było indywidualizować wsparcie udzielane każdemu uczniowi, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.