Nawigacja

 • Uwaga tegoroczni absolwenci szkoły.

  Ukazała się informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego  w czerwcu i lipcu 2020 r. Oto ona:

  "Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/.

  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

  Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

  Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół

  ponadpodstawowych.

  1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

  a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii1) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

  ALBO

  b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

  3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok

  szkolny 2020/2021 są dostępne na:

  -  stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/

  edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021)

  -  stronach internetowych kuratoriów oświaty

  -  stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

  dr Marcin Smolik

  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   

  1) Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji."

   

  Zaświadczenia (oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych zaświadczeń) będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dn. 31 lipca 2020 r. - gdy otrzymamy je z Okręgowej Komisji Egzaminacyjne we Wrocławiu.

 • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

  Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły.

  Skończył się bardzo trudny dla nas wszystkich rok szkolny. Obfitował w sytuacje miłe, pogodne. Był to również czas stresu, niedogodności i strachu o nadchodzący nowy dzień. Dzięki Państwu, podjęte przez nas wyzwania nauczania zdalnego, zupełnie nowe dla nas wszystkich mogły zakończyć się sukcesem. "Sukces" jak wiemy ma wiele twarzy, wielu bohaterów. Tak też zadziało się u nas. Jesteśmy Państwu wdzięczni za trud pomocy, koordynacji i dbałości o systematyczność pracy swoich pociech. Dziękujemy za wyrozumiałość, nieocenioną pomoc oraz poświęcony temu czas. Rozumiemy, że nie zawsze wszystko toczyło się po myśli jednej czy drugiej strony. Takich chwil za moment nie będziemy pamiętać. Niech pozostaną te radosne, ciepłe i pełne wiary w lepsze jutro.

  Z wyrazami szacunku i podziękowaniami oraz życzeniami spokojnych i słonecznych wakacji.

  Grażyna Klucznik

  Mariusz Szklarz

  Zdjęcia z zakończenia roku szkonego w galerii zdjęć.

 • Harmonogram zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca 2020 r.

  Klasa 1a godz. 9.00 sala gimnastyczna

  Klasa 1b godz. 9.30 sala gimnastyczna

  Klasa 2a godz. 10.00 sala gimnastyczna

  Klasa 2b godz. 10.30 sala gimnastyczna

  Klasa 3a godz. 11.00 sala gimnastyczna

  Klasa 3b godz. 11.30 sala gimnastyczna

  Klasa 8a godz. 12.00 sala gimnastyczna

  Klasa 8b godz. 12.30 sala gimnastyczna

  Uczniowie do szkoły przychodzą nie wcześniej niż na wyznaczoną godzinę. Do sali gimnastycznej wchodzą zachowując odpowiednie odległości, wejściem głównym od ulicy Reymonta. Zachowują środki ostrożności - przeprowadzają dezynfekcję rąk, są w maseczkach i zajmują wyznaczone miejsca. Rodzic (maksymalnie jeden opiekun), który chce towarzyszyć dziecku przy odbiorze świadectw, do pomieszczenia sali gimnastycznej wchodzi razem z dzieckiem, również zachowując przyjęte środki ostrożności. Czas spotkania maksymalnie 20 min. Wyjście uczniów i rodziców z sali gimnastycznej - wyjście od strony boiska. Wejście i wyjście odbywa się z różnych stron ze względu na podjęte środki ostrożności.

  Klasy 4a, 5a, 5b, 5c, 5d – Miejsce przy placu zabaw (boisko przy małym budynku) -

  Uczniowie wchodzą na teren boiska od strony stołówki

  Klasa 5a - godz. 9.00

  Klasa 5b - godz. 9.30

  Klasa 5c - godz. 10.00

  Klasa 5d - godz. 10.30

  klasa 4a - godz. 11.00

  Klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 7b – Plac przy boisku (boisko przy dużym budynku)

  Uczniowie wchodzą na teren boiska od strony zielonego placu

  Klasa 6a - godz. 9.00

  Klasa 6b - godz. 9.30

  Klasa 6c - godz. 10.00

  Klasa 7a - godz. 10.30

  Klasa 7b - godz. 11.00

  Uczniowie do szkoły przychodzą na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej. Odbierają świadectwa w wyznaczonych miejscach, w których będzie oczekiwał na nich wychowawca klasy. Zachowują środki ostrożności - są w maseczkach. Do stolików podchodzą pojedynczo, zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym, zachowując odległości.

 • Uwaga ósmoklasiści.

  Bardzo proszę uczniów klas siódmych i ósmych o oddanie wychowawcom kluczyków do szafek uczniowskich.

 • Kształcenie na odległość.

  Podczas wczorajszej konferencji prasowej szef MEN poinformował, nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

  Od wczoraj zostały uruchomione konsultacje dla uczniów klas IV-VII zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem  Konsultacje dla uczniów klas VIII organizowane są już od 25 maja.

  Szczegóły związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 • Plan konsultacji dla uczniów.

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od poniedziałku 1 czerwca rozpoczynamy w szkole konsultacje dla uczniów klas IV-VII. Oto ich harmonogram – łącznie z wcześniejszymi konsultacjami dla klas VIII. Chętni uczniowie powinni na pierwsze zajęcia w szkole przynieść podpisaną przez rodziców deklarację (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/20 dyrektora) - wystarczy jedna deklaracja na wszystkie zajęcia – konsultacje. Link do zarządzenia i załączników we wcześniejszych informacjach.

  Poniedziałek:

  10.30-11.30 – p. Dorota Sienkiewicz,

  11.00-12.00 – p. Katarzyna Jędraszczyk,

  11.30-12.30 – p. Dorota Sienkiewicz,

  12.30-13.30 – p. Dorota Sienkiewicz

  Wtorek:

  10.00-11.00 – p. Eliza Ginda-Polańska, p. Tomasz Susmęd, s. Hiacynta,

  14.00-15.00 – p. Małgorzata Szczepanowska

  Środa:

  8.00-9.00 – p. Agnieszka Bielecka, p. Anna Świdurska, p. Justyna Piróg, p. Ireneusz Więcław,

  9.00-10.00 – p. Justyna Piróg, p. Ewa Wołoszyn,

  11.00-12.00 – p. Dariusz Wołoszyn,

  12.00-13.00 – p. Izabela Hibner-Majewska

  Czwartek:

  9.00-10.00 – p. Marta Lewicka-Kościk

  Piątek:  

  8.00-9.00 – p. Mariola Jakusik

 • Harmonogram konsultacji dla klas VIII.

  Konsultacje dla klas VIII.

  Język polski: klasa VIIIa – wtorek, godz. 14.00-15.00

  Matematyka: klasa VIIIa – poniedziałek, godz. 12.00-13.00

  Klasa VIIIb – piątek (29.05) – godz. 12.30 – 13.30, poniedziałek (1 czerwca) godz. 12.30-13.30

  Język angielski: klasa VIIIa – środa, godz. 9.00-10.00

  Klasa VIIb – piątek, godz. 8.00-9.00

  Biblioteka dla uczniów klas VIII: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-10.00

 • Procedury bezpieczeństwa

  W związku z rozpoczynającymi się już od dziś konsultacjami dla uczniów klas VIII a od przyszłego tygodnia konsultacjami dla uczniów z pozostałych klas przesyłam Państwu zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa wraz z załącznikami.Uczeń, który będzie uczestniczył w zajęciach powinien w pierwszym dniu przynieść ze sobą podpisaną przez jednego z rodziców deklarację – załącznik nr 2. Wrazie niemożności wydrukowania jej w domu – rodzic może dostać ją w szkole i podpisać na miejscu.

  Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.

  Załączniki 1-3 do zarządzenia dyrektora.

 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.

  Szanowni Państwo!

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po ukazaniu się nowych rozporządzeń MEN dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy Państwu wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN dla szkół związane z przywracaniem niektórych funkcji szkoły. 

  Dotyczą one:

  1. Organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (możliwość organizacji zajęć od 18 maja):  tutaj 
  2. Organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III (możliwość organizacji zajęć od 25 maja): tutaj 
  3. Konsultacji dla uczniów klas VIII (możliwość organizacji konsultacji od 25 maja) oraz konsultacji dla uczniów z pozostałych klas (możliwość organizacji konsultacji od 1 czerwca): tutaj 
  4. Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostały Państwu przekazane wcześniej, ale również są dostępne tutaj 

  W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem wychowawcy w celu ustalenia szczegółów i harmonogramów po wcześniejszej uzyskaniu zgody organu prowadzącego na organizację tego typu zajęć.

 • Są wytyczne MEN dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz matur.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dotyczące tego, jak mają przebiegać egzaminy i jakich obostrzeń sanitarnych należy przestrzegać.

  Resort edukacji przedstawił zbiór zasad, które mają obowiązywać podczas egzaminów maturalnych, ósmoklasistów i zawodowych. Oto najważniejsze z nich – dotyczą tylko egzaminu ósmoklasisty.

  Wytyczne dla zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem), linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  8.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
  9.  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  ⦁ zdający

  ⦁ osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,

  ⦁ inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

  ⦁ uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

  ⦁ pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

  Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

  Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

  Zalecane środki bezpieczeństwa osobistego podczas egzaminu

  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryć usta i nos. Maseczki można zdjąć tylko w sali egzaminacyjnej, jednak trzeba ją zakładać jeśli chce się wyjść do łazienki, czy kiedy do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego.

  Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

  Sale wyznaczone na przeprowadzenie egzaminów powinny być regularnie wietrzone i dezynfekowane.

  Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów ósmoklasisty, matur i egzaminów zawodowych w poniższym linku:


  https://www.gov.pl/att…/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6

 • Nowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

  13 maja premier rządu poinformował o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią. Przygotowywane jest rozporządzenie MEN, w którym będzie mowa o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkoły do 7 czerwca. Po wczorajszych (14 maja) informacjach przekazanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Edukacji Narodowej najbliższe dni w naszej szkole będą wyglądały następująco.

  Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą mogły przebywać w szkole od 25 maja. Prowadzone będą mogły być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla kl. I-III. Forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie naszego miasta oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

  Wychowawcy klas I-III skontaktują  się z rodzicami w przyszłym tygodniu i zdiagnozują potrzeby dotyczące ilości uczniów, którzy będą przebywać w szkole. Zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ i MEN grupa nie może liczyć więcej niż 12 uczniów (za zgodą organu prowadzącego można taką grupę zwiększyć najwyżej o 2 uczniów), 4 m2 na ucznia itd. 

  Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlicy szkolnej i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia w poszczególnych godzinach.

  Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach będą fizycznie uczestniczyć.

  Dyrektor z nauczycielami klas I-III ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i w razie potrzeb dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

  W zależności od ilości dzieci, których rodzice zadeklarują pobyt w szkole może zostać uruchomiona szkolna stołówka.

  Od 18 maja będą mogły odbywać się zajęcia indywidualne w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Nauczyciele tych zajęć skontaktują się z rodzicami tych uczniów i uzgodnią formę pracy.

  Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

  Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

  Konsultacje te mają charakter dobrowolny. Skierowane będą są do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

  Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas. Forma i terminy tych konsultacji rodziców i dzieci zostaną wszystkim przekazane, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie naszego miasta.

  Pozostają w mocy ograniczenia dotyczące zakazu wstępu dorosłych (rodziców) na teren szkoły.

  W ciągu kilku dni mają się pojawić wytyczne ministerstwa zdrowia dotyczące przeprowadzenia egzaminów kończących szkołę podstawową. Egzaminy te, zgodnie z wcześniejszymi informacjami będą przeprowadzone w dn. 16-18 czerwca br. Na razie nie zostały zmienione przydziały uczniów do poszczególnych sal, w których odbędą się egzaminy, ani składy zespołów nadzorujących.

  Podsumowując: dalej prowadzimy zdalne kształcenie w naszej szkole. Mam nadzieję, że  pomimo wielu trudności, dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców funkcjonuje ono w sposób zadowalający.

  Proszę jednocześnie rodziców, by zorganizowali opiekę w domu i w dalszym ciągu współpracowali ze szkołą. Dzięki temu ograniczymy możliwość zarażenia koronawirusem, ale też zrealizujemy cele kształcenia.

  Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – zostaną przedstawione w kolejnym poście.

  Mariusz Szklarz

 • Prace plastyczne.

  Uczniowie przysłali prace plastyczne związane z akcją #Zostańwdomu oraz "Mój Bohater".

  Zdjęcia w galerii zdjęć.

 • Kształcenie na odległość - ciąg dalszy.

  Zgodnie z podanymi dzisiaj przez ministra edukacji narodowej p. Dariusza Piontkowskiego informacjami szkoły pozostają zamknięte do 24 maja br. Podał on również nowy termin egzaminu ósmoklasisty: 16-18 czerwca 2020.

 • Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia br.

  Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

  Minister poinformował również, że: „Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.”

 • Lista uczniów przyjętych do klasy I.

  Wyniki rekrutacji - lista uczniów przyjętych do klasy I w pierwszym terminie.

 • Rekrutacja do klas I.

  Uprzejmie przypominam rodzicom o konieczności złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I jako dokumentu niezbędnego do zakończenia I etapu rekrutacji. Duża część rodziców już go przesłała, paru deklaracji jeszcze brakuje. Proszę o przesłanie go drogą elektroniczną (sp3chojnow@poczta.onet.pl), może to być skan wypełnionego potwierdzenia lub zdjęcie wypełnionego potwierdzenia. Druk dostępny jest jako 4 strona pliku zgłoszenia

  http://trojka-chojnow.cba.pl/zgloszenie.pdf

 • Wyniki rekrutacji - I termin.

 • Gdzie szukać książek w czasie epidemii?

  Ponieważ wszystkie polskie dzieci i wielu dorosłych jest zmuszonych do pozostania w domu, przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik po najciekawszych miejscach, które zapewniają dostęp do e-booków i książek w innej formie. Gdzie warto zajrzeć? W rodzimym internecie nie brakuje miejsc z darmowymi lekturami – nie tylko klasyków. Poniżej przedstawiamy najciekawsze i najbogatsze z nich:

  1. Polona

  Polona to największa polska – i jedna z największych w Europie – biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji współpracujących.

  Obecnie znaleźć tu można ponad 3 miliony obiektów cyfrowych, książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych.

  https://polona.pl/

  2. Wolne Lektury

  Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się 5571 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML , TXT , PDF, EPUB, MOBI, FB2. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków, czytanych przez takich aktorów jak: Danuta Stenka, Jan Peszek czy Andrzej Chyra. Można ich słuchać w formatach MP3 i Ogg Vorbis. Audiobooki są również dostępne w formacie DAISY dostosowanym do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz osób mających trudności z czytaniem.

  Na stronie Wolnych Lektur znajdziemy nie tylko klasykę literatury polskiej i światowej – w ostatnim czasie pojawiło się tam dużo utworów literatury najnowszej (od Marcina Sendeckiego, przez Dominika Bielickiego, po Łukasza Orbitowskiego).

  https://wolnelektury.pl/

  3. Wikiźródła

  Wikiźródła to wielka baza tekstów dostępnych w domenie publicznej. Znajdziemy tu jednak sporo mniej znanych utworów – nie tylko powieści, ale także poezję, publicystykę czy ważne dokumenty sprzed lat.

  Cechą charakterystyczną Wikiźródeł jest wierność oryginalnemu wydaniu.

  Od kilku lat książki z Wikiźródeł można już pobierać jako EPUB i MOBI.

  https://pl.wikisource.org/wiki/Wiki%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a:Strona_g%C5%82%C3%B3wna

  4. Bookini

  Bookini odwiedzaliśmy w poszukiwaniu klasyki, zanim Wolne Lektury wprowadziły formaty czytnikowe. Serwis zawiera około 2700 książek skonwertowanych na podstawie zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, wciąż sporo z nich dostępnych jest tylko tutaj.

  http://bookini.pl/

  5. Chmura Czytania

  Chmura Czytania to portal prowadzony przez fundację Festina Lente. Znajdziemy tu głównie klasykę literatury, choć w innych opracowaniach niż te z Wolnych Lektur czy polskich księgarni. Książki dostępne są w formacie PDF.

  http://www.chmuraczytania.pl/

  6. Fantastyka Polska

  FantastykaPolska.pl to kilkaset opowiadań, noweli i powieści z gatunków science fiction, fantasy czy horroru autorstwa polskich prozaików współczesnych. Większość była publikowana na łamach czasopism.

  Bochiński, Dębski, Drzewiński, Hałas, Inglot, Jabłoński, Juraszek, Kain, Łukowska, Mortka, Orbitowski, Pawlak, Popik, Sawicki, Szmidt, Żak, Żytowiecki – to tylko niektórzy z autorów, których znajdziemy w tym serwisie.

  Do pobierania wymagane jest założenie konta, ale nie wiąże się to z żadnymi zobowiązaniami.

  http://www.bazaebokow.robertjszmidt.pl/

  7. Biblioteki cyfrowe w Polsce

  Bibliotek cyfrowych w Polsce – poza wspomnianą Poloną i Wolnymi Lekturami – jest bardzo wiele. Ich wyczerpujące zestawienie przygotowało Lustro Biblioteki. Można je znaleźć pod tym adresem:

  http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/

  ***

  Zapraszamy także serdecznie do lektury (i oglądania) 60 rozmów z pisarzami i tłumaczami na naszej stronie. Znajdziecie je pod adresem:

  https://instytutksiazki.pl/pl/literatura,8,nocny-stolik,67.html

  https://instytutksiazki.pl/pl/literatura,8,slowo-od-tlumacza,68.html

   

  Tekst zaczerpnięty ze strony: https://instytutksiazki.pl

 • Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

  W związku z przedłużeniem czasu zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach organizujemy kształcenie na odległość. Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji. W sprawach związanych z nauczaniem do dyspozycji są nauczyciele i wychowawcy. Najlepszą formą kontaktu z nimi pozostaje moduł korespondencji w e-dzienniku lub kontakt przez WhatsApp, Messenger czy Skype. Uruchomiliśmy również dyżur telefoniczny pedagoga szkolnego i psychologa. Pedagog szkolny będzie do Państwa dyspozycji codziennie w godz. 9-11, psycholog – w każdą środę w godz. 10-12. Telefon kontaktowy 768188543 w. 24. Zapraszamy do kontaktu, służymy pomocą.

 • Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie.

  Informację o przedłużeniu czasu zwieszenia działalności szkół do świąt już znacie. W przyszłym tygodniu, po ogłoszeniu rozporządzenia MEN dotyczącego zdalnego nauczania ustalimy podstawowe zasady takiej formy pracy (i oceniania).

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
  ul. Reymonta 1
  59-225 Chojnów
  sp3chojnow@poczta.onet.pl
 • 76 81 88 543

Galeria zdjęć