• Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji.

    •  

      

     Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie przystąpiła w październiku tego roku do realizacji dwóch komplementarnych projektów  unijnych. Jeden z nich to „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Dolnośląska e-Szkoła” .

      Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

     W ramach projektu „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie realizowane są następujące działania:

     ·   Zajęcia na kółkach zainteresowań (koło informatyczne, koło matematyczne - przyrodnicze, koło przyrodnicze)

     ·   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

     Ogółem objętych działalnością kół jest 60 uczniów.

                Dwunastoma uczniami opiekuje się tutor, którego głównym zadaniem jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech czteroosobowych grupach. Liczba godzin przeznaczona na tutoring to 204.

                Uczniowie wezmą udział w trzech wycieczkach edukacyjnych. Jednej dwudniowej i dwóch jednodniowych. Trzy 27 osobowe grupy wyjadą do Multicentrum. Wszystkie koszty wyjazdów całkowicie są pokryte ze środków projektu. Ogółem wyjazdami objętych będzie 141 uczniów.

     Nasi nauczyciele wezmą udział w wielu konferencjach oraz szkoleniach, które mają za zadanie podniesienie jakości nauczania i kształcenia w naszej szkole.

                W ramach projektu „Dolnośląska e-Szkoła” szkoła otrzyma mobilną pracownię komputerową posiadającą bezprzewodową sieć internetową, oprogramowanie, rzutniki, tablicę interaktywną oraz inny sprzęt.

     Istotna dla szkół uczestniczących w projekcie będzie możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej.

                Mamy nadzieję, że uczestnictwo naszej szkoły w tych projektach zaowocuje wymiernymi efektami w postaci lepszej efektywności kształcenia oraz zwiększeniem atrakcyjności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

     Bernarda Borkowska

     Zdjęcia z wycieczki - tutaj

     Zdjęcia z wycieczki do Multicentrum - tutaj

     Zdjecia z wycieczki do Jaskinii Niedźwiedziej - tutaj

     Zdjęcia w dwudniowej wycieczki w Karkonosze - tutaj

     Zdjęcia z wycieczki do Multicentrum - tutaj

     Filmy uczniów klasy Va powstałe podczas wizyty w Multicentrum.