• Deklaracja Dostępności

    • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie 

     Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie www.sp3.chojnow.eu

     •          Data publikacji strony internetowej: 2009-04-25 

     •          Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-16

      

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     •          Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Szkoły nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

     •          Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

      

                 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     •          Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

     •          Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-22

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     E-mail: sp3chojnow@poczta.onet.pl

     Telefon: 76 818 85 43

      

     Każdy ma prawo do:

     •          zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

     •          zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

     •          wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

      

     Żądanie musi zawierać:

     •          dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

     •          wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

     •          wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

      

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

      

                 Skargi i odwołania

      

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie

     Adres: ul. Reymonta 1, 59-225 Chojnów

      E-mail: mariasz1@gmail.com

      Telefon: 76 818 85 43

      Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

     •          Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się zamknięta ulica, na której można parkować po obydwu stronach, bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

     •          Do Szkoły można wejść z psem asystującym.

     •          Za drzwiami wejściowymi znajduje się hol na poziomie wejścia, z którego można się dostać do głównego holu z sekretariatem i salami lekcyjnymi pokonując osiem stopni. Dla ułatwienia poruszania się osób na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość rozłożenia przenośnego podjazdu. Po obydwu stronach głównego holu znajdują się schody prowadzące  na I i II piętra oraz toalety na parterze. 

     •          Do sali gimnastycznej można dostać się bez utrudnień, wchodząc wejściem od tzw. małego placu.

     •          Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

     •          Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

     •          Poza przenośną platformą dla wózków inwalidzkich, umożliwiającą poruszanie się po parterze, w budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

     •          Toalety znajdujące się na parterze budynku, nie są dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

                 Ułatwienia

      

     Ułatwienia na stronie internetowej www.sp3.chojnow.eu

     Strona internetowa www.sp3.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

     Zgodność ze standardami:

     Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

     •          HTML 5

     •          WCAG 2.0 (poziom AA)

     Kompatybilność:

     •          Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

     •          Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. 

     Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej. 

     •          Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

      

     Wygląd:

     Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

     •          zmiana wielkości czcionki,

     •          zmiana kontrastu,

     •          większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

     •          całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

     Pomoc w nawigacji:

     Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

      

     Skróty klawiaturowe:

     CTRL+U - Menu dostępności 

     Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

     Inne informacje i oświadczenia

     Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.