• Program profilaktyki

    •  

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

     59-225 Chojnów ul. Kościuszki 30

     tel./fax  76 81 88 543

     email: sp3chojnow@poczta.onet.pl     http://sp3chojnow.edupage.org

     http://sp3.chojnow.eu

     SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

     Program zaakceptowany przez Prezydium Rady Rodziców w dniu 17.09.2009 r.

     Program profilaktyczny zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  nr 3 w dniu 23.09.2009 r.

     Program zaakceptowany przez reprezentację Samorządu Uczniowskiego w dniu 18.09.2009 r.

     SPIS TREŚCI:

     1. Profilaktyka a wychowanie w szkole.
     2. Podstawa prawna programu.
     3. Cele i zadania programu profilaktyki.
     4. Diagnoza problemu.
     5. Plan realizacji działań.
     6. Ewolucja programu.
     7. Literatura.
     8. Załączniki.

      

     Odbiorcami programu są:

     ·         Uczniowie

     ·         Rodzice

     ·         Nauczyciele

      

     1.Profilaktyka a wychowanie w szkole:

      

           Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne, poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabyciu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

           Nasz szkolny program profilaktyki został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

           Do podstawowych założeń szkolnej profilaktyki należą:

     1. wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dokonywania właściwych wyborów w życiu,
     2. doskonalenie umiejętności adaptowanie się ucznia do zmian zachodzących we współczesnym świecie przy zachowaniu swej tożsamości i autonomii,
     3. zapobieganie samotności dziecka w rozwiązywaniu problemów,
     4. poznania możliwości dziecka jako drogi do jego sukcesu,
     5. rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie profilaktyki u nauczycieli i rodziców.

     Przy konstruowaniu szkolnego programu profilaktyki uwzględnione zostały założenia zawarte w aktualnym programie wychowawczym szkoły, wyniki diagnozy badającej sytuację wychowawczą szkoły oraz obserwację zachowań uczniów, a także dotychczasowe działania profilaktyczne. Wzięto również pod uwagę cele, do jakich szkoła zmierz, określone w wizji szkoły, wartości akceptowane przez wszystkich jej pracowników, możliwości i umiejętności uczniów oraz zasoby szkoły.

      

     2. Podstawa prawna:

     Prawo do włączania w wychowanie programów profilaktycznych daje szkołom rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 10 poz. 96) oraz z dnia 26 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 51 poz. 458).

      

     3. Cele programu profilaktyki:

     1. Profilaktyka uzależnień.

     2. Profilaktyka zachowań agresywnych i przeciwdziałanie przemocy.

     3. Prawa systemu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i środowisku lokalnym.

     4. Integracja z osobami niepełnosprawnymi ze szkoły i środowiska lokalnego.

     5. Aktywizacja środowiska szkolnego w zakresie oddziaływań profilaktycznych.

     6. Poszerzenie współpracy z rodzicami w zakresie profilaktyki.

     Zadania profilaktyki szkolnej:

     • Wyposażenie dzieci w rzetelną wiedzę na temat alkoholu i innych substancji uzależnionych oraz o zgubnych skutkach ich zażywania.
     • Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenie sobie z nimi (sztuka odmawiania).
     • Promowanie zdrowego stylu życia.
     • Dostarczanie uczniom, rodzicom, nauczycielom informacji na temat agresji, przemocy i jej skutków.
     • Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy, komunikowania oraz rozwiązywania konfliktów.
     • Zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z wiedzą dotyczącą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie.
     • Poznawanie wartości człowieka przez naukę zabawę.
     • Ukształtowanie postawy otwartości, życzliwości, tolerancji i wzajemnego szacunku.
     • Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami wspierającymi.
     • Szybkie działania interwencyjne podejmowane przez wszystkich pracowników szkoły.

      

     4. Diagnoza problemu:

     I. Uzależnienia:

                 Przed przystąpieniem do konstruowania szkolnego programu profilaktyki przeprowadzono wśród uczniów klas szóstych badania ankietowe mające na celu zdiagnozowanie sytuacji w zakresie palenia papierosów, spożywania alkoholu, dostępności narkotyków oraz możliwości zakupu na terenie miasta przez osoby niepełnoletnie papierosów i alkoholu.

                 Badaniami ankietowymi objęto 56 uczniów. Z przeprowadzonych badań wynika, że 3 ucz. Pali papierosy, a nie pali 53. Na terenie Choinowa papierosy mogło kupić 31 dzieci, a nie mogło-23, nie wiem-odpowiedziało 2 ucz. Na pytanie: „Czy piłeś alkohol?” twierdząco odpowiedziało 39 dzieci. Negatywnej odpowiedzi udzieliło 17 badanych. Niepokojącym okazał się fakt, że 4 uczniom zdarzyło się być pijanym, a inicjacja alkoholowa przypadła na 9, 10 lub 11 roku życia.

                             Z wypełnionych przez uczniów ankiet wynika, że na terenie miasta osoby niepełnoletnie mogą łatwo dokonać zakupu alkoholu-twierdzącej odpowiedzi udzieliło 45 badanych. Pocieszającym jest fakt, że na terenie szkoły nie można dostać narkotyków i badani uczniowie nie zetknęli się z problemem narkotykowym. Badani zapytani o uczestnictwo w zajęciach dotyczących zagrożeń uzależnieniami w większości udzielili odpowiedzi twierdzącej.

     II. Agresja, przemoc, tolerancja:

                 Wśród uczniów klas IV i VI, ich rodziców i nauczycieli przeprowadzono ankiety mające na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji w zakresie przemocy i agresji. Badaniami objęto 89 uczniów co stanowi 40% wszystkich uczniów klas IV i VI, 13 nauczycieli oraz 51 rodziców. Z przeprowadzonych badań wynika, że nasza szkoła, która mogła być „przyjazna i bezpieczna” (założenie programu wychowania) nie zupełnie jest taka, bo tylko 77,5% ankietowanych czuje się w niej bezpiecznie. Ponadto zdarzają się u nas przypadki agresji i przemocy. Nasi uczniowie są: przezywani, kopani, bici, popychani, wyśmiewani, zastraszani, szantażowani, a od niektórych wymuszane są pieniądze. Do aktów przemocy dochodzi u nas najczęściej na korytarzach (49,4% ankietowanych), na schodach, przy wejściu do szkoły i w toaletach (16,8%). Sprawcami przemocy są najczęściej rówieśnicy (25,8), starsi uczniowie (19%) i osoby spoza naszej szkoły (13,4% ankietowanych).

                 Z wypełnionych przez uczniów ankiet wynika, że w naszej szkole dominującą postawą uczniowską jest obojętność, brak tolerancji i agresja (52 ankietowanych, co stanowi 58,4%), a za postawą koleżeńską opowiedziało się tylko 43 uczniów, co stanowi 48,3% badanych.

     III. Bezpieczeństwo:

                             Inspiracją do skonstruowania programu profilaktyki było przeprowadzenie wśród uczniów klas IV, V, VI ankiety mającej na celu zdiagnozowanie sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w szkole. Badaniami ankietowymi objęto 110 tj. 37%, w tym 55 chłopców i 55 dziewczynek. Na pytanie: „jak czujesz się w swojej szkole?”

     ·         106 badanych odpowiedziało, że dobrze, ale tylko w małej grupie i klasie (96,3% )

     ·         6 badanych czuje się lepiej w szkole niż w domu (5,4%)

     ·         a 7 jest zagubionych i zastraszonych            (6,3%)

     Badani czują się bezpiecznie, dlatego, że:

     ·         nauczyciele pełnią dyżury na przerwach      (64 tj. 58% bad.)

     ·         mają dobry kontakt z wychowawcą              (27 tj. 24,5% bad.)

     ·         przyjaźnią się ze sobą                                (38 tj. 34,5% bad.)

     ·         w szkole jest dobry klimat                           (30 tj. 27% bad.)

     ·         w pobliżu szkoły często widać policję           (8 tj. 7,2% bad.)

     Ponadto badani odpowiedzieli, że czują się w szkole bezpiecznie:

     ·         zawsze                                                       (82tj. 74,5%)

     ·         często                                                          (20 tj. 18%)

     ·         czasami czuje się zagrożonymi                     (3 tj. 2,7%)

     ·         nigdy nie czuje się bezpiecznie                     (5 tj. 4,5%)

     Nasi uczniowie nie czują się w szkole bezpiecznie, dlatego, że:

     ·         często są zaczepiani i popychani                   (17 tj. 15,4%)

     ·         boją się niektórych nauczycieli                      (14 tj. 12,7%)

     ·         boją się kradzieży w szkole                           (5 tj. 4,5%)

     ·         boją się dealerów narkotyków                        (5 tj. 4,5%)

     ·         są wyśmiewani na lekcjach przez kolegów     (5 tj. 4,5%)

     ·         czują się zagrożeni w czasie przerw               (5 tj. 4,5%)

     Sprawcami zagrożenia bezpieczeństwa wg badanych są:

     ·         koledzy lub grupa uczniów ze starszej klasy     (10 tj. 9%)

     ·         koledzy ze swojej klasy                                   (8 tj. 7,2%)

     ·         nauczyciele                                                    (tj. 4,5%)

     ·         osoby spoza szkoły                                         (5 tj. 4,5%)

     Pomimo wskazywanego zagrożenia bezpieczeństwa badani określają relacje między nauczycielami a uczniami jako:

     ·         życzliwe                                                         (65 tj. 59%)

     ·         nieżyczliwe                                                    (8 tj. 7,2%)

     ·         trudne do określenia                                       (37 tj. 33,6% badanych)

      

     1. Plan realizacji działań:

      

     Zadanie Odpowiedzialny Termin

     1. Sondaż i diagnoza problemu:

     • Uzależnienia

     • Agresja, przemoc, tolerancja

     • Bezpieczeństwo

     Poprzez:

     - obserwację środowiska uczniowskiego,

     - rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

     - badania ankietowe
     pedagog praca ciągła

     UZALEŻNIENIA

     2.Wyposażenie dzieci z klas I-III w wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów.

     3. Zaznajomienie uczniów klas IV-VI z informacjami o alkoholu i innych substancjach uzależniających oraz o zgubnych skutkach ich zażywania.

     • dostarczanie podstawowych wiadomości o alkoholu i substancjach odurzających,

     • rozpoznanie powodów, dla których ludzie piją, palą i używają narkotyków,

     • tworzenie się uzależnień,

     • alkohol a uczucia.

     4. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi:

     • uczenie się umiejętności odmawiania.

     5. Promowanie zdrowego i dobrego życia:

     • sport, turystyka, koła zainteresowań.

     6. Rozwijanie w dzieciach ważnych umiejętności życiowych –  wzmocnione postaw i zachowań społecznie pożądanych i powszechnie akceptowanych

     • doskonalenie umiejętności prawidłowego komunikowania są:

     • ćwiczenie umiejętności podejmowania decyzji,

     • stosowanie i akceptacja norm społecznych,

     • kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

     pedagog

     n-le wych. klas, pielęg. szk.

     n-le wych. klas

      

      

      

     Pedagog

     n-le, wych. klas. pielę. szk.

      

      

      

     n-le, wych. klas
     praca ciągła

     AGRESJA, PRZEMOC

     1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami:

     • Statut szkoły.

     • Prawa i obowiązki uczniów,

     • System kar i nagród.

     2. Tworzenie bezpiecznego środowiska wychowawczego szkoły poprzez:

     • systematyczna kontrola korytarzy, boiska, toalet w ramach dyżurów nauczycieli,

     • uaktywnienie dyżurów uczniowskich

     3. Dostarczenie informacji na temat przemocy i jej skutków:

     • opracowanie projektów zajęć edukacyjnych na temat przemocy i agresji dla uczniów, rodziców, nauczycieli,

     • popularyzacja w/w problematyki na godz. wych. oraz spotkaniach z rodzicami,

     • szkolenie w tym zakresie rady pedagogicznej,

     • opracowanie zasad przestrzegania dyscypliny szkolnej,

     •zapoznanie uczniów z konsekwencjami nieprzestrzegania dyscypliny szkolnej,

     • zwiększona obserwacja miejsc w których dochodzi do przemocy.

     4. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i wychowawcza dla dzieci i młodzieży agresywnej.

     5. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników działań wychowawczych:

     • porady i konsultacje dla rodziców,

     • informacje o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej,

     • imprezy szkolne i klasowe przy współudziale rodziców.

     6. Doskonalenie nauczycieli dotyczące problematyki przemocy i agresji

     • proponowanie kursów i szkoleń z zakresu profilaktyki,

     • organizowanie dla n-li szkoleń i warsztatów na temat przemocy, agresji

     • pozyskiwanie i udostępnienie literatury i innych materiałów dotyczącej profilaktyki, agresji i przemocy.

     7. Współdziałanie szkoły z instytucjami wspomagającymi wychowanie

     • bieżąca współpraca szkoły z PPP, policją, sądem, kuratorami

     • kierowanie dzieci na badania psycho – pedagogiczne

     wych. klas z-ca dyrektora, n-le

     Opiekun SU

     Wychowawcy klas

     z-ca dyr. pedagog,

     wych. klasy

     dyżurujący n-le, wszyscy pracownicy szkoły

     pedagog, pracownicy PPP, n-le wychowawcy klasy, PPP, służba zdrowia dyr. szkoły pracownicy PPP, DODN, n-le biblioteki szkolnej

     praca ciągła

     TOLERANCJA

     1. Zwrócenie uwagi na tolerancję i integrację jako działań zmniejszających skalę zjawiska i agresji w szkole i środowisku

     2. Aktywne włączanie dzieci niepełnosprawnych z naszej szkoły w różne działania szkolne, klasowe i środowiskowe:

     • Zabawa karnawałowa

     • Rajd pieszy

     • Majowy Festyn Trójki

     3. Prezentacja osiągnięć dzieci niepełnosprawnych przygotowana wspólnie z rówieśnikami klas i n-lami

     • Wystawy twórczości własnej dzieci niepełnosprawnej

     4. Integracja uczniów z grupą osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej i z klasy integracyjnej w Gimnazjum nr.2 w Chojnowie.

      

     SU, n-le, wych. klas, samorz. klasowe

     Rada rodziców, sam. klasowe

     praca ciągła

     BEZPIECZEŃSTWO

     1. Dostarczenie uczniom, rodzicom i n-lom informacji związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.

      a) pogadanki z ucz. klas I-III na temat:

     • Zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

     • Znajomość znaków drogowych

     • Zagrożeń związanych z bezpieczną drogą do i ze szkoły

     • Bezpiecznych zabaw w szkole i na podwórku (zabawy letnie i zimowe)

     • Bezpieczne wycieczki

     2. Realizacja projektów edukacyjnych dla dzieci z klas I-III

     • „Jak żyć bezpiecznie”

     • „Klub bezpiecznego Puchatka”

     • „Kabecjanie dają radę”

     3. Spotkanie uczniów klas IV-VI z przedstawicielem policji lub Straży Miejskiej z L-cy

     • konsekwencje popełnienia przestępstw przez osoby nieletnie,

     • znajomość numerów darmowych pogotowia ratunkowego, policji i straży pożarnej,

     • bezpieczne sposoby spędzania czasu wolnego,

     • czy dorosły to przyjaciel?

     4. Prezentacja filmu „Niebezpieczeństwa czyhające na dzieci” przygotowanego przez Zespół Prewencji Komendy Kryminalnej w Warszawie.

     5.Wizyta w szkole policjanta z psem prelekcja nt. „Zachowanie się dzieci podczas agresji psów”

     6. Wycieczka dzieci na miejski komisariat.

     7. Egzamin na kartę rowerową.

     8.Akcja znakowanie rowerów.

     9. Sposoby udzielania pomocy w drobnych urazach.

     10. Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez udział w akcji  „Trzymaj formę”

     11. Upowszechnienie wiedzy w zagrożeniach z Internetem

      a) zasady bezpiecznego korzystania z Internetu-warsztaty dla ucz. klas I-VI

     • „Sieciaki to fajne dzieciaki” – (film edukacyjny)

     • multimedialny pokaz „Stop Cyberprzemocy”

     • „Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie”  warsztaty edukacyjne dla rodziców.

     12. Pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia bezpieczeństwa uczniów

     • współpraca z Radą Rodziców w zakresie realizacji zadań integrujących działania szkoły i rodziny (np. uroczystości i imprezy klasowe i szkolne)

     • współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie poprawy bezpieczeństwa, np. Dyżury uczniowskie, opieka uczniów starszych nad ucz. młodszymi

     • współpraca z policją, strażą pożarną w zakresie promocji zasad bezpieczeństwa, np. pogadanki, prelekcje, pokazy

     • współpraca ze środowiskiem lokalnym, fundacjami, stowarzyszeniami, np. rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego, przebudowa i wymiana ogrodzenia, itp

     z-ca dyr. n-le kl. I-III, policjant

     Pedagog szk. n-le kl. I-III

     z-ca. dyr., strażnik miejski

     Pedagog szkolny

     z-ca dyr. policjant

     Wych. klasy

     Nauczyciel techniki, policjant,

     pielęg. szkoły przew. rady, rodziców, opiekun SU, p. Urszula Bisiorek, pielęg. szkol.

     pedagog szkolny

     praca ciągła

      

      

      

     6. Ewaluacja programu:

                 Oceny efektów realizacji „Szkolnego programu profilaktyki” dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Wynikające z oceny wnioski przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

                 Ocenie poddawane są następujące elementy:

     1. funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,
     2. tematyka pedagogizacji rodziców, uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,
     3. realizacja tematyki profilaktyki zawarta w planach pracy wychowawców klas,
     4. udział nauczycieli w formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki.

     Podstawą do formułowania ocen realizacji „Szkolnego programu profilaktyki” stanowią: sprawozdanie z realizacji planów, analizy, dane statystyczne, obserwacje, hospitacje, zapisy w dokumentacji, badania ankietowe.

      

     1. Literatura
      1. Anna Balcerek–Kałek „Budowanie szkolnych programów profilaktyki.”

     Wydawnictwo Szkolne PWN Warszawa 2003r.

     1. A. Pacewicz „Jakim pomóc dziecku nie pić.”
     2. W. Sztander „Pułapka współuzależnienia”, „Rodzina z problemami alkoholowym.”
     3. „Nasze dzieci i narkotyki” - poradnik dla rodziców Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
     4. „Szkoła bez przemocy” – poradnik dla nauczycieli.
     5. „Jak radzić sobie z agresją i przemocą?” – poradnik dla nauczyciela.
     6. „Dbaj o bezpieczeństwo dzieci w Internecie” – elementarz dla rodziców.
     7. „Edukacja z Internetem” – scenariusze zajęć i film.

      

     1. Załączniki:
      1. „Poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego” – ankieta dla uczniów.
      2. „Poczucie bezpieczeństwa…” – ankieta dla rodziców.
      3. „Bezpieczeństwo w szkole” – ankieta dla uczniów.