Nawigacja

Szkoła dzisiaj Historia Statut szkoły Galeria zdjęć z lat 60-70 Galeria zdjęć z lat 80-tych Godziny pracy Regulamin szkoły Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Program profilaktyki Świetlica Szkolna Nabór na wolne stanowiska nauczycielskie lub urzędnicze. Orły Trójki Rada Rodziców Ochrona danych osobowych. Procedury kryzysowe w SP3. Regulamin określający strój i wygląd ucznia. Stołówka szkolna

O szkole

Świetlica Szkolna

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

W CHOJNOWIE

§ 1

Postanowienia ogólne

1.    Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

2.      2.   Regulamin świetlicy zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

a)       zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.

b)       kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

c)        rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

d)       wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

e)       udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

f)        organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

g)       współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

h)       sprawują opiekę nad dożywieniem.

2. Do zadań świetlicy należy:

a)       organizowanie opieki, pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

b)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

c)        odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

d)       kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

e)       upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

f)        rozwijanie samodzielności i samorządności;

g)       współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

h)       organizowanie dożywiania

i)         zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

§ 3

Założenia organizacyjne.

1.                   Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.45-15.45

2.                   Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

3.                   Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

a)       imiona i nazwisko uczestnika;

b)       datę urodzenia;

c)        adres zamieszkania;

d)       czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;

e)       informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

f)        dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);

g)       kontaktu z rodzicami (telefon do rodziców)

4.                   W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

5.                   Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

6.                   Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 12.30-14.30

7.                   Świetlica ma do dyspozycji jedno pomieszczenie – tzw. świetlicę do zabawy i nauki oraz wydawania posiłków.

§ 4

Wychowankowie świetlicy

Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci dojeżdżające

2.        Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a)       prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

b)       korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

c)        wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

d)       korzystania z organizowanych form dożywiania.

3.        Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

a)       systematycznego udział w zajęciach,

b)       usprawiedliwienia swojej nieobecności,

c)        nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

d)       dbania o porządek i wystrój świetlicy,

e)       poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

f)        kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

g)       przestrzegania regulaminu świetlicy.

4.     W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

5.     W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

6.     Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

§ 5

Nagrody i wyróżnienia

  Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,

2.        Pochwała przekazana opiekunom.

3.        Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

§ 6

Kary

  Rozmowa indywidualna z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

2.        Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

§ 7

Współpraca z rodzicami

   Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – przy odbiorze dzieci ze świetlicy osobiście)

2.        Korespondencja z rodzicami

3.        Rozmowy telefoniczne

§ 8

Dokumentacja świetlicy

  Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczo – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły;

2.        Ramowy rozkład dnia

3.        Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.

4.        Dzienniki zajęć;

5.        Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

6.        Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

7.        Strona internetowa – szkolna.

8.        Regulamin świetlicy.

 

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
DZIAŁAJACEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3

W CHOJNOWIE

 

1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)      uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,

b)      uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR i GOPS,

c)       uczniowie Gimnazjum nr 2 po podpisaniu porozumienia w tej sprawie,

d)      pracownicy zatrudnieni w szkole.

3. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.30 do 14.30.

4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie wniesionej opłaty .

5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 każdego miesiąca;

a)      uczniowie pokrywają koszt „wsadu do kotła”,

b)      pracownicy pokrywają koszt „wsadu do kotła” oraz koszt przygotowania posiłków.

6. Stawkę miesięczną kosztu posiłków ustala się corocznie 1 września w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos).

9. Koszt niewykorzystanych obiadów, uprzednio zgłoszonych przez rodzica będzie odliczony od kosztów obiadów w następnym miesiącu.

10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

11. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni.

13. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy.

14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

15. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

16. Regulamin wchodzi w życie od dnia 5 września 2011 roku

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie
    ul. Reymonta 1
    59-225 Chojnów
    sp3chojnow@poczta.onet.pl
  • 76 81 88 543

Galeria zdjęć