• Orły Trójki.

   • Regulamin przyznawania uczniom wyróżniającym się specjalnej nagrody oraz tytułu "Orły Trójki" przez Kapitułę powołaną przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie.

     

    I.

    Cel i charakter nagrody

    Nagroda rzeczowa oraz przyznawany tytuł jest wyróżnieniem dla uczniów, którzy uzyskali nieprzeciętne wyniki w nauce, zajmowali czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, sportowych, wykazywali się szczególną aktywnością artystyczną, efektywnie działali w organizacjach szkolnych, angażowali się w pracę charytatywną bądź wyróżnili się w inny sposób.

    Uczniowie otrzymujący nagrodę i tytuł "Orły Trójki” powinni swą postawą moralną i kulturą osobistą dawać wzór do naśladowania i przynosić zaszczyt szkole. Swym zaangażowaniem społecznym muszą dawać świadectwo wrażliwości na potrzeby środowiska szkolnego i drugiego człowieka.

    II.

    Zasady przyznawania nagrody i tytułu "Orły Trójki"

    Nagrodę rzeczową i tytuł "Orły Trójki" przyznaje się wybranemu przez Kapitułę Szkoły uczniowi/uczennicy z klas I – VI raz w roku szkolnym.

    1.

    Uczniów zgłaszają pisemnie na formularzu zgłoszeniowym wychowawcy klas, członkowie kapituły, rodzice oraz uczniowie szkoły do końca maja danego roku szkolnego. Zgłoszenia przedkładane są dyrektorowi.

    2.

    Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu należy podać konkretne osiągnięcia ucznia/uczennicy. Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i tytułu "Orły Trójki” podejmuje Kapituła Szkoły, w której skład wchodzi dyrektor szkoły, wicedyrektor, przedstawiciel Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz pedagog szkolny. Nagrodę przyznaje się danemu uczniowi tylko raz.

    3.

    Dyrektor informuje Radę Pedagogiczną o podjętej decyzji na czerwcowym, klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

    4.

    Nagroda wręczana jest w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

     

     

    Warunki otrzymania przez ucznia/uczennicę nagrody i tytułu „Orły Trójki"

     

    Uczeń/uczennica musi spełnić poniższe warunki:

     

    1. W danym roku szkolnym zajmował/a czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, wykazywał/a się szczególną aktywnością artystyczną, efektywnie działał/a w organizacjach szkolnych, angażował/a się w pracę charytatywną bądź wyróżnił/a się w inny sposób (przynajmniej jedna z dziedzin)

    2. Uczeń/uczennica posiada dowody swojej działalności, które może przedstawić Kapitule Szkoły.

    3. Otrzymał/a wzorową, bardzo dobrą bądź dobrą ocenę zachowania w bieżącym roku szkolnym.

    4. Prezentuje na forum szkolnym i pozaszkolnym własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny i inny).

    5. Angażuje się w życie szkoły.

    6. Cechuje go/ją kultura osobista i miłe usposobienie.

    7. Zawsze wypowiada się z szacunkiem i pozytywnie o swojej szkole.

    8. Jego kandydatura została przedstawiona w terminie, pisemnie na formularzu zgłoszeniowym.

     

    Aby otrzymać nagrodę rzeczową oraz tytuł "Orły Trójki" uczeń/uczennica powinien/powinna spełniać przynajmniej 6 podanych warunków przy czym pkt. 1, 2, 3, 7, 8 koniecznie.  

     

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

    Formularz zgłoszeniowy do specjalnej nagrody oraz tytułu "Orły Trójki"

     

    ……………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………

    Imię i nazwisko ucznia/uczennicy

     

    …………………………………………………………………………………………………….……………….………………………..

    Klasa

     

    ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

    Data zgłoszenia

     

    Uzasadnienie kandydatury:

     

    ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

     

    …………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

     

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

     

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

     

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

     

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

     

                                                                                       ….……………………………………………………………                                                                                      Podpis osoby zgłaszającej

     

    Decyzja Kapituły Szkoły

     

    …………………………………………………………..…………………………………….…………………………………………….

     

     

                                                                                       Podpisy członków Kapituły