• Stołówka szkolna

    • Odpłatność za obiady proszę wpłacać na konto: Bank Spółdzielczy w Chojnowie 51 8644 0000 0000 0941 2000 0160

      

     REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

     w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie

      

     Uchwalono na podstawie:

     1)            art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

     § 1.

     Postanowienia ogólne

     1.            Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.

     2.            Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas dwóch przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach 12.30-14.45

     3.            Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej.

     § 2.

     Uprawnienia do korzystania ze stołówki

     Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

     1)            uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,

     2)            uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji, przez MOPS, Radę Rodziców oraz innych sponsorów,

     3)            pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,

     4)            nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne.

     § 3.

     Ustalanie wysokości opłat za posiłki

      

     1.            Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

     1)            opłata za jeden posiłek dla ucznia – 6,50 zł,

     2)            opłata za jeden posiłek dla innych osób –  15,30 zł.

     2.            Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

     3.            Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

      

     4.            Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

     5.            W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

     § 4.

     Wnoszenie opłat za posiłki

      

     1.            Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje intendentka szkolna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 lub na konto: Bank Spółdzielczy w Chojnowie 51 8644 0000 0000 0941 2000 0160

     2.            Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do 15 dnia miesiąca, za miesiąc, który za opłata jest wnoszona.

     § 5.

     Zwolnienie z opłat za posiłki

     1.            Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.

     2.            Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły.

     3.            Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.

     § 6.

     Zwroty za niewykorzystane obiady

     1.            Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.00.

     2.            W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.

     3.            Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się najpóźniej do 15 czerwca danego roku.

     § 7.

     Zasady zachowania na stołówce

     1.            Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.

     2.            Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów bhp.

     3.            W stołówce obowiązuje cisza.

     4.            Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

     5.            Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.

     6.            Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

     7.            W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.

     8.            Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

     § 8.

     Postanowienia końcowe

     1.            O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor szkoły.

     2.            Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

     3.            Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022r.