• Regulamin szkoły

    • REGULAMIN SZKOŁY

     § 1.
     CELE I ZADANIA SZKOŁY

     1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie realizuje cele i zadania określone w określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), przepisach wydanych na jej podstawie a także zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności:
     1) realizuje prawo dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki,
     2) wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
     3) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychologicznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
     4) otacza opieką szczególnie uzdolnionych poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych (autorskich) programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
     5) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
     6) stwarza warunki w celu zmniejszenia różnic w kształceniu, wychowaniu i opieki między małym i wielkim miastem,
     7) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
     8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
     9) uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci - organizuje naukę religii w szkole na życzenia rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     10) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
     2. Zakres i sposób wykonywania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły jest odpowiednio dostosowany do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.

     § 2
     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do poszanowania godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia.
     2. Do obowiązków każdego należy poszanowanie cudzej godności osobistej, dobrego imienia, własności pozostałych osób, przestrzeganie zasady dbania o dobro podległych sobie osób i rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowań i osiągnięć.
     3. Każdy członek społeczności uczniowskiej odpowiada proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji czy funkcji za szkody poczynione swoim zachowaniem drugiemu człowiekowi.
     4. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi, wieku, funkcji, przewagi liczebnej lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszenia godności i praw innego człowieka; ewentualna wina musi być udowodniona.


     § 3.
     UCZNIOWIE

     Uczeń ma prawo:
     1) zgłaszać władzom szkolnym, nauczycielom, samorządowi uczniowskiemu, radzie rodziców - uwagi, wnioski czy postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz być poinformowany o sposobie ich załatwienia,
     2) znać program nauczania na dany rok dla swojej klasy,
     3) zgłaszać nauczycielom problemy budzące szczególne zainteresowanie z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w ich rozwiązaniu; pomoc taka mogą uzyskać uczniowie poprzez wychowawców i samorząd klasowy, a także w ramach samorządu szkolnego,
     4) znać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem termin pisemnego sprawdzianu wiadomości przypadku przeniesienia sprawdzianu na prośbę klasy inny dzień tygodnia nauczyciel powinien odnotować ten fakt w rubryce uwag dziennika lekcyjnego, sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia; sprawdzenie wiadomości z ostatniej lekcji nie musi być zapowiadane wcześniej; termin oddawania sprawdzianów i prac klasowych nie może przekraczać dwóch tygodni; nauczyciele przedmiotów, których specyfikacja wymaga opracowywania lektur zobowiązani są do podania na początku roku szkolnego przybliżonych terminów realizacji z wpisem do zeszytów przedmiotowych,
     5) znać bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów, w przypadku otrzymania na półrocze lub pod koniec roku oceny niezgodnej - jego zdaniem - z osiągnięciami, może odwołać się za pośrednictwem wychowawcy klasy lub samorządu do dyrektora szkoły, który może nakazać ponowne sprawdzenie wiadomości,
     6) na okres świąt kalendarzowych i ferii nie może być więcej zadań niż w normalnym dniu tygodnia; ustala się następujące dni - bez pytania i ocen niedostatecznych:
     - po Święcie Zmarłych
     - po Nowym Roku
     - po przerwie semestralnej
     - po Wielkanocy
     7) dokonywać wyboru zajęć pozaszkolnych, kół zainteresowań, odbywać je w pomieszczeniach szkolnych za zgodą dyrektora szkoły lub opiekunów gabinetów,
     8) brać udział indywidualnie lub zespołowo w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup wiekowych,
     9) korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, odpowiadając w pełni za wiarygodność danych; przedstawiciele samorządu szkolnego uczestniczą w podziale świadczeń socjalnych lub pomocy materialnej,
     10) mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć; w trudnych sytuacjach uzyskiwać pomoc ze strony samorządu uczniowskiego, wychowawcy, dyrekcji, rady rodziców.

     Uczeń ma obowiązek:
     1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
     2) systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
     3) okazywać szacunek nauczycielom i wychowawcom oraz pracownikom szkoły między innymi kłaniając się nie tylko na terenie szkoły ale poza nią; przestrzegać ogólnych zasad dobrego wychowania,
     4) pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn niezależnych,
     5) współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z przynależności do samorządu klasowego i szkolnego, organizacji młodzieżowych,
     6) przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia; dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów,
     7) przestrzegać porządku szkolnego, dbać o mienie społeczne, wypełniać wszelkie zalecenia wynikające z pełnienia dodatkowych obowiązków takich jak:
     - dyżury klasowe
     - klasa gospodarzem szkoły
     8) przestrzegać regulaminu w zakresie stroju uczniowskiego

     - w dni powszednie - strój zgodny z regulaminem wyglądu ucznia

     - podczas ważnych uroczystości szkolnych (granatowa spódnica lub spodnie, biała bluzka lub koszula, ciemny sweter,
     9) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, przestrzegać kryteriów usprawiedliwiania nieobecności ustalonych w regulaminie szkoły.

     Zabrania się uczniom:

     1) palenia papierosów, picia alkoholu i wszelkich szkodliwych nałogów,
     2) przebywania w niewłaściwym towarzystwie po zajęciach lekcyjnych,
     3) przebywania w godzinach wieczornych i nocnych w lokalach rozrywkowych,
     4) samowolnej zmiany zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.

     § 4.
     SAMORZĄD UCZNIOWSKI

     Zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.

     § 5
     RODZICE

     1. Obowiązkiem rodziców jest wspieranie i współdziałanie wychowawcze ze społecznością szkolną w celu wychowania modelowego absolwenta szkoły.
     2. Szczegółowe zasady funkcjonowania przedstawicielstwa społeczności rodziców w szkole określa regulamin rady rodziców


     § 6
     OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURNEGO

     1. Nauczycieli dyżurnych wyznacza dyrektor szkoły.
     2. Nauczyciel dyżurny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywającym na obszarze powierzonym jego pieczy.
     3. Nauczyciel pełniący dyżur na terenie szkoły lub przyszkolnym ma obowiązek przebywać na wyznaczonym miejscu przez wszystkie przerwy do czasu zakończenia zajęć, dyżur rozpoczyna się o 7.45 .
     4. W czasie pełnienia dyżuru nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest:
     - interweniować w wypadku naruszenia dyscypliny szkolnej,
     - zapobiegać dewastacji mienia szkolnego,
     - zapobiegać naruszaniu zasad nietykalności osobistej.


     § 7.
     NAGRODY I KARY

     1. Za wysokie osiągnięcia w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz inne szczególne osiągnięcia i wyróżnienia w klasie, szkole, czy środowisku uczeń może otrzymać:
     1) pochwałę wychowawcy klasy wobec klasy,
     2) pochwałę dyrektora wobec szkoły
     3) nagrody książkowe
     4) dyplom
     5) świadectwo z wyróżnieniem (kl. IV-VIII)

     6) tytuł „Orła Trójki”, którego kryteria określone są regulaminem przyznawania tego tytułu.

     2. Za uchybienia w stosunku do postanowień Statutu Szkoły oraz Regulaminu wewnętrznego uczeń może otrzymać następujące kary:
     1) upomnienie wychowawcy,
     2) upomnienie dyrektora szkoły,
     3) obniżoną ocenę z zachowania zgodnie z regulaminem i kryteriami,
     4) uczeń może zostać zobowiązany do naprawy lub poniesienia kosztów naprawy wyrządzonej celowo lub spowodowanej brakiem dyscypliny szkody: o zaistniałym fakcie powiadamia się rodziców, którzy decydują o sposobie usunięcia szkody,
     3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od zastosowanej kary do wychowawcy, bądź dyrektora szkoły w ciągu 3 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna po ponownym rozpatrzeniu sprawy.