• Świetlica Szkolna

    •  

     REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

     W CHOJNOWIE

     § 1

     Postanowienia ogólne

     1.    Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

     2.      2.   Regulamin świetlicy zatwierdzany jest przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

     § 2

     Cele i zadania świetlicy

     1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

     a)       zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.

     b)       kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.

     c)        rozwijają zainteresowania oraz zdolności.

     d)       wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.

     e)       udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

     f)        organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.

     g)       współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.

     h)       sprawują opiekę nad dożywieniem.

     2. Do zadań świetlicy należy:

     a)       organizowanie opieki, pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;

     b)       organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

     c)        odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

     d)       kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

     e)       upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

     f)        rozwijanie samodzielności i samorządności;

     g)       współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

     h)       organizowanie dożywiania

     i)         zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

     § 3

     Założenia organizacyjne.

     1.                   Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.45-15.45

     2.                   Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

     3.                   Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:

     a)       imiona i nazwisko uczestnika;

     b)       datę urodzenia;

     c)        adres zamieszkania;

     d)       czasu przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia;

     e)       informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);

     f)        dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);

     g)       kontaktu z rodzicami (telefon do rodziców)

     4.                   W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.

     5.                   Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

     6.                   Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad o godzinie 12.30-14.30

     7.                   Świetlica ma do dyspozycji jedno pomieszczenie – tzw. świetlicę do zabawy i nauki oraz wydawania posiłków.

     § 4

     Wychowankowie świetlicy

     Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, sieroty, rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, rodzin zastępczych i dzieci dojeżdżające

     2.        Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

     a)       prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

     b)       korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;

     c)        wpływa na planowanie pracy w świetlicy;

     d)       korzystania z organizowanych form dożywiania.

     3.        Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

     a)       systematycznego udział w zajęciach,

     b)       usprawiedliwienia swojej nieobecności,

     c)        nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),

     d)       dbania o porządek i wystrój świetlicy,

     e)       poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,

     f)        kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,

     g)       przestrzegania regulaminu świetlicy.

     4.     W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej, oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.

     5.     W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np. gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.

     6.     Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

     § 5

     Nagrody i wyróżnienia

       Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,

     2.        Pochwała przekazana opiekunom.

     3.        Drobny upominek np.: plan lekcji, naklejka.

     § 6

     Kary

       Rozmowa indywidualna z uczniem przeprowadzona przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

     2.        Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)

     § 7

     Współpraca z rodzicami

        Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy – przy odbiorze dzieci ze świetlicy osobiście)

     2.        Korespondencja z rodzicami

     3.        Rozmowy telefoniczne

     § 8

     Dokumentacja świetlicy

       Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczo – wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły;

     2.        Ramowy rozkład dnia

     3.        Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.

     4.        Dzienniki zajęć;

     5.        Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

     6.        Roczne  sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

     7.        Strona internetowa – szkolna.

     8.        Regulamin świetlicy.

      

      

      

     REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
     DZIAŁAJACEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3

     W CHOJNOWIE

      

     1.Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

     2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

     a)      uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,

     b)      uczniowie, których dożywianie dofinansowuje MOPR i GOPS,

     c)       uczniowie Gimnazjum nr 2 po podpisaniu porozumienia w tej sprawie,

     d)      pracownicy zatrudnieni w szkole.

     3. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.30 do 14.30.

     4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie wniesionej opłaty .

     5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 każdego miesiąca;

     a)      uczniowie pokrywają koszt „wsadu do kotła”,

     b)      pracownicy pokrywają koszt „wsadu do kotła” oraz koszt przygotowania posiłków.

     6. Stawkę miesięczną kosztu posiłków ustala się corocznie 1 września w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

     7. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

     8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos).

     9. Koszt niewykorzystanych obiadów, uprzednio zgłoszonych przez rodzica będzie odliczony od kosztów obiadów w następnym miesiącu.

     10. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczki) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

     11. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendenta najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

     12. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni.

     13. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy.

     14. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.

     15. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

     16. Regulamin wchodzi w życie od dnia 5 września 2011 roku