• Procedury pomocy pp

    • Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     w  Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      

      

      

     Podstawa prawna:

      

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 7 maja 2013 r., poz.532),

      

     - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U z 2010 nr 228, poz. 1489, z późniejszymi. zmianami),

      - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2002 nr 23, poz. 225, z późn. Zm.).

      

     1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Osobą nadzorującą w/w pomoc jest wicedyrektor danego typu szkoły. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje wychowawca klasy.
     2. Zadaniem nauczycieli  oraz pedagoga i psychologa szkolnego zwanych dalej specjalistami jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających do  SP 3 w Chojnowie, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.

     3.  Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzą w szkole obserwację pedagogiczną podczas pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u nich:

     a)           szczególnych uzdolnień

     b)           specyficznych trudności w uczeniu się

     c)           zaburzeń komunikacji językowej

     d)           choroby przewlekłej

     1. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
     2. niepowodzeń edukacyjnych
     3. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
     4. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     Spostrzeżenia z obserwacji i formy udzielanej pomocy nauczyciele i wychowawcy zapisują w dzienniku elektronicznym w zakładce „Informacje dodatkowe o uczniu dostępne dla wszystkich nauczycieli”.

     4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele lub specjaliści niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem zgodnie ze swoimi kompetencjami  i informują o tym wychowawcę klasy.

     1. Wychowawca klasy, jeżeli stwierdzi taką potrzebę informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. Wychowawca osobiście zgłasza ucznia do pedagoga lub psychologa wypełniając specjalną „Kartę zgłoszenia ucznia do pedagoga lub psychologa szkolnego” - (załącznik nr 1).
     2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi również poprzez jego udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia lub zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych przez nauczycieli.
     3. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej obligatoryjnie objęci są pomocą psychologicznopedagogiczną, planowaną i koordynowaną przez wychowawcę klasy.
     4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których te formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu powoływanego corocznie przez dyrektora szkoły (załącznik nr 2).

     9.  Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

     10.  Osobą koordynującą pracę zespołu jest pedagog szkolny.

     11.  Do zadań koordynatora zespołu należy:

     1. ustalanie terminów spotkań zespołu,
     2. zawiadomienie  rodziców lub opiekunów ucznia o terminie spotkania zespołu z 2 tygodniowym wyprzedzeniem (załącznik nr 3).
     3. prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     12.  Do zadań zespołu należy:

     1. dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
     2. opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (załącznik nr 4), uwzględniającego zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także zawierającego wymiar godzin oraz formy udzielanej pomocy,
     3. dokonanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 5)
     4. w miarę potrzeb modyfikowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.
     1. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
     2. Dyrektor szkoły zatwierdza formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
     3. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców  ucznia  (załącznik nr 6).
     4. Orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przechowywane i zabezpieczane są w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego. Dokumentacja dotycząca udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia z opinią prowadzona i przechowywana jest przez wychowawcę klasy. Natomiast dokumentacja dotycząca pomocy uczniom z orzeczeniem przechowywana jest przez psychologa szkolnego.

      

      

     ZAŁĄCZNIK NR 1

     KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO PEDAGOGA LUB PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

     Proszę o wsparcie w pracy wychowawczo-opiekuńczej w stosunku do ……………………………….............................................ucznia klasy……………

     Przyczyną zgłoszenia ucznia są następujące problemy:

     ………………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………............

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………

                                                             …………………………………………………....

                                                                                                 (podpis osoby zgłaszającej)  

     Chojnów, dn………………………………

      

      

      

      

      

      

      

      

     ZAŁĄCZNIK NR  2

       

      

      

     …………………………..

      

     ……………….…………….

     Pieczęć szkoły

     Miejscowość, data

      

      

      

      

      Powołuję zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      dla …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

     (imię i nazwisko ucznia, klasa)

      

      

     - posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego*

      

      

      

      

     W skład zespołu wchodzą:

      

      

     Lp.

     Nazwisko i imię

     Funkcja

     Podpis

     1.

      

     Koordynator zespołu

      

     2.

      

      

      

     3.

      

      

      

     4.

      

      

      

     5.

      

      

      

      

      

     Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r, poz. 532).

      

      

      

      

     ……………………………………………

      

      

     podpis, pieczątka dyrektora szkoły

     ZAŁĄCZNIK NR  3

      

      

      

      

      

     ...............................................................

     (pieczęć szkoły)

     .....………………………………………………….……

     (miejscowość, data)

      

      

     ......…………………………………………………..……

     (imiona i nazwiska rodziców)

      

      

     ZAWIADOMIENIE

      

      

     Szanowni Państwo,

      

     uprzejmie informuję, że w dniu …………................. o godz. ……..... odbędzie się w szkole spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Państwa syna/córki ............................................. oraz ustali formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie mu/jej udzielana.

     Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jedno z rodziców (prawnych opiekunów).

     Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy lub dyrektora szkoły (tel. 76 8188543). Jeżeli Państwo nie będą mogli w spotkaniu uczestniczyć, informacja o ustaleniu form pomocy wobec syna/córki zostanie przesłana na piśmie na adres domowy.

      

     Z poważaniem

       

      

     ...............................................................

     (podpis i pieczątka dyrektora szkoły

      

     Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r, poz. 532).

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ZAŁĄCZNIK NR 6

      

      ...............................................................                                         ...............................................................

          (pieczęć szkoły)                                                                                                    Miejscowość, data

      

      

      

     INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA)

      

      

      

      

                                                                                                                                                                 Pani/Pan ...................................................................

     (imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

      

      

                                                                                                                                                                                                  …….…………………………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                      (adres zamieszkania)

      Niniejszym informuję, iż dla..........................................................................................................................

                                                                                                                                      (imię i nazwisko ucznia)

      zostały ustalone  następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie realizowana w okresie ....:................................

      

     -...................................– w wymiarze ....... godzin tygodniowo (w......... w godzinach ..... – .... )

      -...................................– w wymiarze ….... godzin tygodniowo (w......... w godzinach ..... – ....)

     -...................................– w wymiarze …..... godzin tygodniowo (w......... w godzinach ..... – .... )

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie realizowana w następujący sposób:

      ................................................................................................................................................................  ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

      ................................................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................................

      

      

      

                                                                                                                                                                                                                                 ……………………………….

                                                                                                                                                                                                                           (podpis dyrektora szkoły)

     Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r, poz. 532).

      Wzór IPET - ZAŁĄCZNIK NR 4

       

     INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

     (dla ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

     Imię i nazwisko ucznia

      

     ......................................................................................................  

      

     Nazwa szkoły,

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

      

     Klasa....................................................

      

     WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA

     UCZNIA/UCZENNICY

     1. Informacje z orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (analiza orzeczenia i zaleceń)

     ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

     …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

      

     1. Informacje zespołu ( wynikające ze współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców ucznia)

     ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

     ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

      

     Mocne strony ucznia (umiejętności, możliwości, kompetencje)

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

     Słabe strony ucznia (dysfunkcje, trudności edukacyjne)

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

     IPET

      

     Uczeń/uczennica uczestniczy w zajęciach edukacyjnych w zespole klasowym  (jest objęty(a) nauczaniem indywidualnym) Jest nauczany(a) w oparciu o wybrany dla danej klasy program nauczania, wpisany do  szkolnego zestawu programów nauczania  i  podręczników  (lub  autorski  program  nauczania wpisany  do  szkolnego  zestawu  programów  nauczania

     i podręczników )

     1. Zakres DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

      

     1. Rodzaj i zakres ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM:

     Cele edukacyjne:

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     Cele terapeutyczne

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….

      

     1. ZAKRES POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ (ustalone przez zespół)

      

     Formy

     Sposoby

     Okresy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IV.

     Formy

     Okresy

     Wymiar godzin

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Data i podpis dyrektora szkoły

      

      

      

     1. FORMY I METODY PRACY Z UCZNIEM

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     1. ZAJECIA SPECJALISTYCZNE (rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne)

      

     1. .......................................................................................................................................................
     2. .......................................................................................................................................................
     3. .......................................................................................................................................................
     4. .......................................................................................................................................................

      

     VII.   ZAKRES WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/INSTYTUCJAMI

      

     1. Działania wspierające rodziców

      

     2. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami

      

     3. Zakres współdziałania z innymi instytucjami

      

      

     Termin spotkania zespołu

      

     Podpisy osób uczestniczących

      

     Proponowany termin kolejnego spotkania:

      

                          

      

      ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

     Z PRZEDMIOTU.............................................................................................................

     DLA UCZNIA/UCZENNICY.........................................................................KL………………..

      

     PROGRAM  NAUCZANIA

     ZAKRES DOSTOSOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                      Podpis nauczyciela:............................................

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ZAŁĄCZNIK NR 5

      

      

      

      

     OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZOWANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ.

     MODYFIKACJE I WNIOSKI DOTYCZĄCE DALSZEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

      

     DLA UCZNIA/UCZENNICY.............................................................................

      

      

      Data modyfikacji...................................

      

      

      

      

     FORMY POMOCY

     SPOSOBY REALIZACJI POMOCY

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Podpis dyrektora:                                                                                       Podpis koordynatora: