• Zajęcia z umuzykalnienia.

     • Muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry zaprezentowali tym razem muzykę związaną z karnawałem. Prowadząca opowiedziała krótko również historię karnawału.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • XII Festiwal Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach.

     • W tegorocznym, już XII Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Miłkowicach brali udział nasi reprezentanci: szkolny chór oraz solista Michał Kowalczyk. Michał z swojej kategorii wiekowej zajął II miejsce. W chwili obecnej nie były jeszcze znane wyniki w kategorii chórów.

      Gratulacje dla Michała oraz członków chóru i opiekunów.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Turniej szkółek piłkarskich w Legnicy.

     • W rozgrywanym ostatnio turnieju „Unia Talent Cup IV Edycja” w Legnicy masz uczeń – Krzysztof Socha z klasy Ia grający na pozycji bramkarza spośród wszystkich bramkarzy turnieju (wśród 12 drużyn) zdobył tytuł najlepszego bramkarza turnieju.

      Gratulacje dla Krzysztofa.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Akcja „Koala”.

     • W naszej szkole będzie organizowana zbiórka pieniędzy dla zwierząt, które zostały poszkodowane w pożarach pustoszących Australię.

      Zbiórka odbędzie się od 20.01.2020 r. do 31.01.2020 r., we wszystkie dni szkolne oprócz czwartku. Pieniądze będą zbierane w holu na przerwach, po pierwszej i po czwartej lekcji.

      Wszystkie środki zostaną przekazane dla organizacji WIRES, która zajmuję się ratowaniem i rehabilitacją dzikich zwierząt w Australii.

      Pomysłodawcy i koordynatorzy akcji: Klara Kołodziej i Franciszek Olszewski.

     • Bal charytatywny dla SP3.

     • W dniu 11 stycznia odbył się I bal charytatywny dla SP3 zorganizowany przez radę rodziców.

      Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację balu oraz uczestników balu za wspaniałą zabawę.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Roboty w IA.

     • Wczoraj (poniedziałek 13 stycznia) tworzyliśmy na lekcji roboty. Przynieśliśmy przeróżne materiały oraz potrzebne przybory. Praca była o tyle ciekawa, że roboty wykonywaliśmy w grupach dwuosobowych. Efekt końcowy jest wspaniały. Nasze roboty stoją teraz na wystawie i przypatrują się, jak pracujemy na zajęciach.

      Wych. B. Kruk

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wspólne kolędowanie.

     • 20.12. 2019 roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci ze świetlicy pod opieką pani Joanny Trajewskiej udały się do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Chojnowie. Wizyta miała na celu wspólne kolędowanie z małymi wychowankami i pracownikami tej placówki. Dzieci w strojach jasełkowych recytowały wiersze i śpiewały kolędy oraz pastorałki przy akompaniamencie gitar. Wizyta przebiegała w serdecznej i wesołej atmosferze i zaowocowała zaproszeniem na kolejne spotkania integracyjne. Na zakończenie występu wszystkie dzieci chętnie pozowały do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

      Dziękujemy za aktywny udział uczniom klasy Ia: M. Chylak, D. Gładun, III b: M. Kowalczykowi, M. Chłodnickiej, IIIa: M. Gładun, N. Fotiadis, M. Chłodnickiej oraz uczennicom klasy VIIb: M. Perchaluk, K. Kuczyńskiej i A. Burejko, które pod kierunkiem pani Joanny Trajewskiej przygotowały cały program artystyczny.

      Wizyta odbyła się dzięki kilkuletniej współpracy z p. Dorotą Skrzydłowską - Kołodziej  pracującą w tej placówce.

      Joanna Trajewska

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Nabór na stanowisko głównego księgowego.

     • Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 1148) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego;

      1. Nazwa i adres jednostki:

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      ul. Reymonta 1

      59-225 Chojnów

      Tel. +48 76 81 88 543

      2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

      3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

      A) Wymagania niezbędne

      Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

      a) posiada obywatelstwo polskie;

      b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

      c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

      d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnia jeden z poniższych warunków:

      - ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

      - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

      - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

      - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

      B) Wymagania dodatkowe

      a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

      b) znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Vulcan Płace, Vulcan - Finanse, SIGID - Faktury, SIGID - Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT, programu PFRON, ERU –PZU, programu Płatnik, programów Microsoft Office);

      c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

      4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego

      a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

      b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;

      c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;

      d) opracowywanie planu finansowego i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

      e) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;

      f) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

      5. Warunki pracy na stanowisku

      Praca wykonywana będzie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie przy ul. Reymonta 1 na  II piętrze. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

      6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

      7. Wymagane dokumenty i oświadczenia

      a) list motywacyjny;

      b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;

      c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

      - imię (imiona) i nazwisko,

      - datę urodzenia,

      - dane kontaktowe

      - wykształcenie

      - kwalifikacje zawodowe

      - przebieg dotychczasowego zatrudniania

      d) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje;

      e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

      f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

      g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

      h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;

      i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

      „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

      lub

      „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.”

      8. Miejsce i termin składania dokumentów

      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie, ul. Reymonta 1, 59-225 Chojnów, w terminie do 20 stycznia 2020 do godz. 12.00, w godzinach otwarcia sekretariatu tj. od 07.00 do 15.00 od wtorku do czwartku oraz 7.00-14.00 w piątek oraz 7.00 do 16.00 w poniedziałek.

      Aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

      9. Inne informacje

      A) Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

      I etap – Kwalifikacja formalna – ocena złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

      II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      B) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

      C) Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie http://bip.chojnow.net.pl/ w zakładce INNE > Jednostki organizacyjne > Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz na stronie internetowej szkoły http://sp3chojnow.edupage.org/

      D) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 76 81 88 543 w godz. 8.00 – 15.00

       

      Mariusz Szklarz

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

       

      do pobrania:

      kwestionariusz osobowy kandydata na zatrudnienie

      klauzula informacyjna RODO

      zarządzenie o naborze

      załącznik 1 do zarządzenia

      ogłoszenie o naborze

       

     • IA w teatrze.

     • Wspaniałe powitanie nowego roku. 8 stycznia pojechaliśmy do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na sztukę pt. „Polowanie na Snarka”. W przedstawieniu wystąpiło wielu aktorów. Było dużo humoru, słuchaliśmy też piosenek. Po zakończonej sztuce wzięliśmy udział w lekcji teatralnej. Pani z teatru zaprosiła nas na scenę. Byliśmy też za i pod sceną. Wędrowaliśmy korytarzami, którymi widzowie nie chodzą. Pani pokazała nam też wiele rekwizytów oraz krew, oczywiście sztuczną, którą używają aktorzy w czasie przedstawień. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

      Wych. B. Kruk

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Akcja „Adoptuj Misia na Święta”.

     • Przed Świętami Bożego Narodzenia, samorząd uczniowski ogłosił zbiórkę pluszowych zabawek. Uczniowie chętnie przynosili maskotki i gry, którymi już się nie bawią do świetlicy szkolnej.  W ostatnim tygodniu, przed przerwą świąteczną, w głównym holu wystawiona stragan z zabawkami. Każdy mógł za niewielką opłatą „Adoptować Misia na Święta”. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, głównie wśród najmłodszych uczniów. Zebrane pieniążki pomogą w realizacji pomysłów i następnych projektów samorządu uczniowskiego.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Świąteczna wizyta w „Niebieskim Parasolu”.

     • Tradycyjnie, uczniowie naszej szkoły przygotowują kartki świąteczne dla mieszkańców Chojnowa.  W tym roku uczennice z klasy  IV a zaniosły życzenia mieszkańcom  Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol”. Dzieci odwiedziły wszystkich pensjonariuszy i życzyły im zdrowych oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dla przebywających w ośrodku starszych osób jak i dla naszych uczniów była to bardzo wzruszająca wizyta.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.