• Plan konsultacji dla uczniów.

     • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od poniedziałku 1 czerwca rozpoczynamy w szkole konsultacje dla uczniów klas IV-VII. Oto ich harmonogram – łącznie z wcześniejszymi konsultacjami dla klas VIII. Chętni uczniowie powinni na pierwsze zajęcia w szkole przynieść podpisaną przez rodziców deklarację (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/20 dyrektora) - wystarczy jedna deklaracja na wszystkie zajęcia – konsultacje. Link do zarządzenia i załączników we wcześniejszych informacjach.

      Poniedziałek:

      10.30-11.30 – p. Dorota Sienkiewicz,

      11.00-12.00 – p. Katarzyna Jędraszczyk,

      11.30-12.30 – p. Dorota Sienkiewicz,

      12.30-13.30 – p. Dorota Sienkiewicz

      Wtorek:

      10.00-11.00 – p. Eliza Ginda-Polańska, p. Tomasz Susmęd, s. Hiacynta,

      14.00-15.00 – p. Małgorzata Szczepanowska

      Środa:

      8.00-9.00 – p. Agnieszka Bielecka, p. Anna Świdurska, p. Justyna Piróg, p. Ireneusz Więcław,

      9.00-10.00 – p. Justyna Piróg, p. Ewa Wołoszyn,

      11.00-12.00 – p. Dariusz Wołoszyn,

      12.00-13.00 – p. Izabela Hibner-Majewska

      Czwartek:

      9.00-10.00 – p. Marta Lewicka-Kościk

      Piątek:  

      8.00-9.00 – p. Mariola Jakusik

     • Harmonogram konsultacji dla klas VIII.

     • Konsultacje dla klas VIII.

      Język polski: klasa VIIIa – wtorek, godz. 14.00-15.00

      Matematyka: klasa VIIIa – poniedziałek, godz. 12.00-13.00

      Klasa VIIIb – piątek (29.05) – godz. 12.30 – 13.30, poniedziałek (1 czerwca) godz. 12.30-13.30

      Język angielski: klasa VIIIa – środa, godz. 9.00-10.00

      Klasa VIIb – piątek, godz. 8.00-9.00

      Biblioteka dla uczniów klas VIII: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-10.00

     • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.

     • Szanowni Państwo!

      Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po ukazaniu się nowych rozporządzeń MEN dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy Państwu wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN dla szkół związane z przywracaniem niektórych funkcji szkoły. 

      Dotyczą one:

      1. Organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (możliwość organizacji zajęć od 18 maja):  tutaj 
      2. Organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III (możliwość organizacji zajęć od 25 maja): tutaj 
      3. Konsultacji dla uczniów klas VIII (możliwość organizacji konsultacji od 25 maja) oraz konsultacji dla uczniów z pozostałych klas (możliwość organizacji konsultacji od 1 czerwca): tutaj 
      4. Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostały Państwu przekazane wcześniej, ale również są dostępne tutaj 

      W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem wychowawcy w celu ustalenia szczegółów i harmonogramów po wcześniejszej uzyskaniu zgody organu prowadzącego na organizację tego typu zajęć.

     • Są wytyczne MEN dotyczące egzaminu ósmoklasisty oraz matur.

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało wytyczne dotyczące tego, jak mają przebiegać egzaminy i jakich obostrzeń sanitarnych należy przestrzegać.

      Resort edukacji przedstawił zbiór zasad, które mają obowiązywać podczas egzaminów maturalnych, ósmoklasistów i zawodowych. Oto najważniejsze z nich – dotyczą tylko egzaminu ósmoklasisty.

      Wytyczne dla zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów:

      1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
      4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
      5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem), linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
      6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
      7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
      8.  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
      9.  Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

      ⦁ zdający

      ⦁ osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu,

      ⦁ inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

      ⦁ uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

      ⦁ pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

      Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

      Zalecane środki bezpieczeństwa osobistego podczas egzaminu

      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz zakryć usta i nos. Maseczki można zdjąć tylko w sali egzaminacyjnej, jednak trzeba ją zakładać jeśli chce się wyjść do łazienki, czy kiedy do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego.

      Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

      Sale wyznaczone na przeprowadzenie egzaminów powinny być regularnie wietrzone i dezynfekowane.

      Szczegółowe wytyczne dotyczące egzaminów ósmoklasisty, matur i egzaminów zawodowych w poniższym linku:


      https://www.gov.pl/att…/0fe8d728-3686-4d89-8a68-201c1a0846b6

     • Nowe informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

     • 13 maja premier rządu poinformował o kolejnych krokach podjętych przez rząd w związku z pandemią. Przygotowywane jest rozporządzenie MEN, w którym będzie mowa o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkoły do 7 czerwca. Po wczorajszych (14 maja) informacjach przekazanych przez rzeczniczkę Ministerstwa Edukacji Narodowej najbliższe dni w naszej szkole będą wyglądały następująco.

      Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą mogły przebywać w szkole od 25 maja. Prowadzone będą mogły być zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla kl. I-III. Forma zajęć dydaktycznych będzie uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie naszego miasta oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

      Wychowawcy klas I-III skontaktują  się z rodzicami w przyszłym tygodniu i zdiagnozują potrzeby dotyczące ilości uczniów, którzy będą przebywać w szkole. Zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ i MEN grupa nie może liczyć więcej niż 12 uczniów (za zgodą organu prowadzącego można taką grupę zwiększyć najwyżej o 2 uczniów), 4 m2 na ucznia itd. 

      Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlicy szkolnej i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele. Dyrektor, mając na uwadze warunki organizacyjne, zdecyduje o podziale uczniów do poszczególnych grup i ustali, którzy nauczyciele będą prowadzili zajęcia w poszczególnych godzinach.

      Dyrektor szkoły, wspólnie z nauczycielami, oceni stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych klas I-III i rozplanuje pozostałe treści do 26 czerwca 2020 r., czyli do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole w formule stacjonarnej będzie uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach będą fizycznie uczestniczyć.

      Dyrektor z nauczycielami klas I-III ustali, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania i w razie potrzeb dostosuje sposób realizacji podstawy programowej odpowiednio dla uczniów przebywających w szkole, jak i pozostających w domu.

      W zależności od ilości dzieci, których rodzice zadeklarują pobyt w szkole może zostać uruchomiona szkolna stołówka.

      Od 18 maja będą mogły odbywać się zajęcia indywidualne w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Nauczyciele tych zajęć skontaktują się z rodzicami tych uczniów i uzgodnią formę pracy.

      Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

      Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

      Konsultacje te mają charakter dobrowolny. Skierowane będą są do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów. Uczeń powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.

      Od 1 czerwca umożliwimy indywidualne konsultacje z nauczycielami uczniów pozostałych klas. Forma i terminy tych konsultacji rodziców i dzieci zostaną wszystkim przekazane, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie naszego miasta.

      Pozostają w mocy ograniczenia dotyczące zakazu wstępu dorosłych (rodziców) na teren szkoły.

      W ciągu kilku dni mają się pojawić wytyczne ministerstwa zdrowia dotyczące przeprowadzenia egzaminów kończących szkołę podstawową. Egzaminy te, zgodnie z wcześniejszymi informacjami będą przeprowadzone w dn. 16-18 czerwca br. Na razie nie zostały zmienione przydziały uczniów do poszczególnych sal, w których odbędą się egzaminy, ani składy zespołów nadzorujących.

      Podsumowując: dalej prowadzimy zdalne kształcenie w naszej szkole. Mam nadzieję, że  pomimo wielu trudności, dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców funkcjonuje ono w sposób zadowalający.

      Proszę jednocześnie rodziców, by zorganizowali opiekę w domu i w dalszym ciągu współpracowali ze szkołą. Dzięki temu ograniczymy możliwość zarażenia koronawirusem, ale też zrealizujemy cele kształcenia.

      Szczegółowe wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna – zostaną przedstawione w kolejnym poście.

      Mariusz Szklarz