• Uwaga tegoroczni absolwenci szkoły.

     • Ukazała się informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego  w czerwcu i lipcu 2020 r. Oto ona:

      "Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/.

      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

      Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

      Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół

      ponadpodstawowych.

      1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

      a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii1) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

      ALBO

      b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

      3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok

      szkolny 2020/2021 są dostępne na:

      -  stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/

      edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021)

      -  stronach internetowych kuratoriów oświaty

      -  stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

      dr Marcin Smolik

      dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

       

      1) Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji."

       

      Zaświadczenia (oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych zaświadczeń) będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dn. 31 lipca 2020 r. - gdy otrzymamy je z Okręgowej Komisji Egzaminacyjne we Wrocławiu.