• Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie.

     • Cel procedury:

      1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły w strefie „zielonej” i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

      2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

      Uczestnicy postępowania:

      Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka

      Uczniowie

      Nauczyciele

      Pracownicy niepedagogiczni

      Dyrektor szkoły

      § 1

      Organizacja zajęć w szkole

      1. Od 1 września 2020 r. uczniowie wszystkich biorą udział w zajęciach stacjonarnych w szkole.
      2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      4. Informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środków dezynfekcyjnych umieszczone są przy wejściu do budynku szkoły, toaletach oraz tablicach ogłoszeń w szkole.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
      1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. W szkole nie mogą przebywać osoby z zewnątrz za wyjątkiem niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
      2. Uczniowie wchodzą do szkoły różnymi wejściami: klasy I-III wejściem od strony dużego placu, uczniowie rozpoczynający zajęcia w małym budynku – wejściem w małym budynku oraz wejściem z małego placu przy sali gimnastycznej, uczniowie rozpoczynający zajęcia w sali gimnastycznej – wejściem głównym, pracownicy szkoły – wejściem głównym.
      3. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia z różnymi porami rozpoczynania ich w godzinach porannych – zgodnie z ustalonym planem lekcji.
      4. Uczniowie z klas I-III w miarę możliwości przebywają w wyznaczonej, stałej sali. Wyjątkiem są zajęcia komputerowe, na które uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal komputerowych oraz zajęcia wychowania fizycznego (na świeżym powietrzy lub sali gimnastycznej).
      5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      6. Nauczyciele zobowiązani są do usunięcia z sal lub uniemożliwienia dostępu do przedmiotów i sprzętów znajdujących się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
      7. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym uczniów, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych salach mają zadbać o wietrzeniu sal co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby również podczas zajęć.
      10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      11. Nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciel prowadzący zajęcia z poszczególnymi klasami mają zadbać o korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
      12. Nauczyciele prowadzący zajęcia, w tym zajęcia wychowania fizycznego i sportowe, w których nie można zachować dystansu, powinni zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      13. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia z takimi uczniami mają dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      14. Przy korzystaniu z szafek uczniowskich w szatni uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szatni z zachowaniem ograniczeń ilościowych (najwyżej 2 klasy na raz) oraz korzystają ze środka dezynfekcyjnego umieszczonego przy wejściu do szatni.
      15. Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 m). W przypadku niemożności zachowania dystansu obowiązuje stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia)

      Zasady organizacji świetlicy szkolnej.

      1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
      2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      3. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
      4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
      5. Wychowawcy świetlicy pamiętają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii, o wietrzeniu pomieszczeń świetlicy nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po dezynfekcji.

      § 2.

      Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

      1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
      2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
      3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
      4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do gabinetu pielęgniarki i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
      5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
      6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
      7. Pracownicy dbają o zachowanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
      8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
      9. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
      10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.
      11. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
      12. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

      §3.

      Obowiązki nauczycieli

      1. Nauczyciele pracują stacjonarnie.
      2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
      3. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
      4. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.
      5. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
      6. W pierwszych dniach września pozyskują od rodziców/opiekunów aktualne numery telefonów kontaktowych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji w sytuacjach tego wymagających.
      7. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
      8. Są zobowiązani do zwracania uwagi na przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w toalecie.

      § 4

      Obowiązki pracowników obsługi

      1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
      2. Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk co najmniej raz dziennie w trakcie trwania zajęć.
      3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie co najmniej raz dziennie w trakcie trwania zajęć.
      4. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują zabawki, wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.

      § 5

      Zasady bezpiecznego wydawania posiłków

      1. Wszystkie posiłki dla dzieci przebywających w placówce, są przygotowywane w szkolnej kuchni.
      2. Na teren kuchni obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym.
      3. Organizacja żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz dodatkowo wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy.
      4. Personel kuchenny oraz intendent powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      5. Posiłki wydawane są zgodnie z grafikiem ich wydawania uwzględniając zasadę wspólnego spożywania posiłków przez rówieśników z danej klasy.
      6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
      7. Posiłki oraz sztućce wydawane są przez pracowników obsługi kuchni.
      8. Stoliki i powierzchnie płaskie kuchni i stołówki dezynfekowane są przez pracowników kuchni przynajmniej raz dziennie.

      § 6

      Zadania i obowiązki rodziców

      1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
      2. Przyprowadzają/posyłają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
      3. Zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów kontaktowych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
      4. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

      § 7

      Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

      1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki oraz pomieszczenie monitoringu na odizolowanie doraźne).
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach  szkoły, w których przybywała osoba podejrzana o zakażenie.
      5. W przypadku zaobserwowania niepojących objawów u ucznia szkoły nauczyciel przeprowadza ucznia do gabinetu pielęgniarki, następnie powiadamia dyrektora szkoły o podejrzeniu zakażenia. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
      6. . O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców dzieci.
      7. Pomieszczenia, w których przebywał dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

      Numery telefonów:

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy - tel: 76 72 45 310 lub 600 312 142),

      Oddział zakaźny - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Adres: ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, Telefon: 75 738 01 20

      Numery alarmowe: 999 lub 112

      § 8

      § 9.

      Postanowienia końcowe

      1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

      2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 22.08.2020 roku .

      3. Procedury obowiązują do odwołania.

      Dyrektor Szkoły

      Mariusz Szklarz

       

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

       

       

       

      ……………………………………………………………………………………………………………………………

      (Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

      DEKLARACJA RODZICA

      Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

       

      Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

       

      Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

      Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

      Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

      Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19) w związku z posłaniem mojego dziecka do szkoły.

      Aktualne numery telefonów kontaktowych:

      1. …………………………………………………………………………………………………………………
      2. …………………………………………………………………………………………………………………
      3. …………………………………………………………………………………………………………………

      …….……………………….………………………………………..

      (podpis rodziców/prawnych opiekunów

       

       

      Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

       

      …………………………………………………………………………………………………………………………

      (Imię i nazwisko pracownika)

      OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

      Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

      Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

      Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

      Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, iż pomimo zachowania przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie, wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia koronawirusem (COVID-19)  siebie, jak i członków najbliższej rodziny.

       

      …….……………………….………………………………………..

      (podpis Pracownika)

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godz. 9.00 dla klas I-V oraz o godz. 10.00 dla klas VI-VII.

      Nie jest planowany uroczysty apel w tym dniu, a jedynie spotkania z wychowawcami w swoich klasach. Plan spotkań zostanie wywieszony przy wejściu do szkoły oraz w holu szkoły na tablicy ogłoszeń.

     • Uwaga Rodzice.

     • W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021, w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia zostaną zorganizowane w szkole spotkania wychowawców z rodzicami uczniów, na których przedstawione zostaną zasady pracy szkoły w zbliżającym się roku szkolnym oraz procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemicznym.

      Plan spotkań:

      Klasy I-V – godz. 16.00

      Klasy VI-VIII – godz. 17.00

      Proszę o obecność jednego z rodziców na tych spotkaniach. Bardzo proszę o posiadanie założonych maseczek oraz stosowanie się do zachowania dystansu społecznego.

     • Wyprawka dla pierwszaka.

     • Drodzy Rodzice pierwszoklasistów. W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przygotowaliśmy informację dotycząca dodatkowych rzeczy, o których kupienie – wyposażenie dzieci prosimy Państwa. Nie jest to zestaw obligatoryjny na pierwszy dzień szkoły. Z takich materiałów będą korzystać dzieci w ciągu całego roku szkolnego. Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole od wychowawców.

       

      Zeszyt w wąską linię

      2 zeszyty w kratkę 16-kartkowe (jeden do korespondencji z wychowawcą)

      nożyczki

      klej w sztyfcie

      2-3 ołówki

      kredki Bambino (mogą być w twardej oprawie)

      gumka

      temperówka

      blok rysunkowy A-4

      blok techniczny

      blok techniczny z kolorowymi kartkami

      papier kolorowy - podpisany

      farby plakatowe - podpisane

      farby akwarelowe – podpisane

      plastelina - podpisana

      kredki pastelowe olejne - podpisane

      teczka papierowa A-4

      obuwie zmienne i podpisany worek na obuwie

      strój na wf (ustali wychowawca)

     • Informacja o stypendiach szkolnych dla uczniów.

     • Ukazała się informacja przekazana przez Urząd Miejski w Chojnowie o stypendiach szkolnych dla uczniów. W skrócie: wnioski są do pobrania od 20.08 w szkole, kryterium dochodowe to 528 zł netto na 1 osobę w rodzinie, termin składania od 1 do 15 września w urzędzie miejskim w pok. nr. 9.