• Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną – rozporządzenie podpisane.

     • Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

      Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

      W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę. Rozwiązanie to zostało wprowadzone na prośbę dyrektorów szkół.

      Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2021 r.

     • Zapisy dzieci rocznika 2014 do klasy I szkoły obwodowej.

     • Uprzejmie przypominamy rodzicom/opiekunom dzieci urodzonych w roku 2014 a zamieszkałych w obwodzie szkoły o konieczności zapisu tych dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Zapisy prowadzone są w zasadzie w sposób ciągły, ale ze względu na konieczność organizacji przyszłego roku szkolnego bardzo prosimy rodziców tych dzieci o dostarczenie do szkoły wypełnionych druków związanych z tym zgłoszeniem.

      Druki do pobrania na stronach internetowych szkoły lub bezpośrednio klikając na link: http://trojka-chojnow.cba.pl/zgloszenie.pdf

      Druki można również otrzymać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

      Bardzo prosimy o zgłaszanie dzieci z obwodu do końca lutego 2021 r.

      W przypadku wolnych miejsc po tych zapisach zostanie ogłoszona rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zgodnie z terminami ustalonymi przez organ prowadzący.

     • Kolejny sukces Michała.

     • Michał Kowalczyk, uczeń klasy IVb zdobył GRAND PRIX „Festiwalu Kolęd i Pastorałek z Serca” w Bolesławcu (woj. łódzkie). Koncert Galowy odbył się 17.01.2021r. w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu.

      Gratulacje dla Michała oraz życzenia kolejnych sukcesów.

      Zdjęcia i fragment zapis koncertu - źródło GCK w Bolesławcu.

     • WAŻNE

     • W dniu dzisiejszym ukazało się „Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w którym podano, że:

      „Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

      1) szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII;”

      Oznacza to, że  uczniowie klas I-III wracają po feriach do szkoły.

      Aby zapewnić reżim sanitarny MEiN, MZ i GIS określiło nowe wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych.

      Jak można zauważyć, są one nieco zmienione w stosunku do poprzednio obowiązujących.

      Oto niektóre z nich:

      1. "Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa."

       

      Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

       

      Zgodnie z rozporządzaniem powraca opieka świetlicowa w pełnym zakresie dla uczniów kl. I-III.

      Przywrócona zostaje również praca biblioteki.

      Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu jak najszybciej uruchomić szkolne dożywianie. Potrzebujemy ok. 40-50 uczniów, by było to w miarę opłacalne.

      Od lutego rusza również program mleka i owoców dla uczniów. Dotyczy on klas I-V, ale póki co będzie dotyczyć klas I-III.

      Klasy IV-VIII, zgodnie z terminami w podanym wyżej rozporządzeniu, nadal pozostają w trybie kształcenia zdalnego. Minister udzielając kolejnego wywiadu stwierdza, że:  ”Jeśli nie trafi do nas trzecia fala, to mam nadzieję, że już w lutym przynajmniej w systemie hybrydowym będziemy mogli puścić do szkół uczniów klas 8 i uczniów klas maturalnych, bo oni tego potrzebują z uwagi na egzaminy, a następnie będziemy hybrydowo puszczać do szkół pozostałe roczniki. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa. Jeśli to będzie spadało to myślę, że luty i marzec to będą te miesiące, gdy będziemy podejmować kolejne decyzje”.

     • Badania w kierunku SARS-CoV-2.

     • Uprzejmie informuję, że w piątek 15.01 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie odbędą się badania w kierunku SARS-CoV-2 przeprowadzane dla nauczycieli i pracowników szkół z miasta Chojnów oraz szkół z Gminy Chojnów.

      Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://psselegnica.pis.gov.pl/

      Godziny, w których pracownicy będą zgłaszać się na badania zostaną podane w harmonogramie od dn. 12.01. Dyrektorzy szkół powiadomią o tej godzinie podległych im pracowników.

      Na wymienionej powyżej stronie będą podawane modyfikowane na bieżąco informacje.

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

     • Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki:

      "W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

      W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

      Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

      W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

      Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

      Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

      Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

      Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

      • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
      • placówki doskonalenia nauczycieli,
      • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
      • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
      • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
      • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

      Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

      Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

      Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

      Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

      Bezpłatna infolinia 800 080 222

      Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej."