• Do 14 marca działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

     • Od poniedziałku, 1 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych (za wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego), a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym.

       

      Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 1 marca  nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

       

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 marca br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

       

      Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane w połowie marca.

       

      Podstawa prawna:

       

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 366).

     • Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. ogłasza, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Nabór wniosków o przyjęcie do klasy I trwa do 22.03.2021 r. Karty zgłoszeń (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) oraz wnioski o przyjęcie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) są do pobrania w holu szkoły oraz ze strony internetowej szkoły (linki poniżej).

       

      Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Chojnowie na rok szkolny 2021/2022

      na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2021/2022.

      § 1.

      1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

      2. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka urodzonego w roku 2014 zamieszkałego poza obwodem szkoły składają rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r., oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc po I terminie rekrutacji - w drugim terminie uzupełniającym od 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r.. Wzór zgłoszenia oraz wniosku - załącznik nr 1 i 2 do niniejszego dokumentu.

      3. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka urodzonego w roku 2015 składają rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021  r.  oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc po I terminie rekrutacji - w drugim terminie uzupełniającym od 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r..

      Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka urodzonego w roku 2015 rodzice/opiekunowie zobowiązani są dołączyć:

      zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;

      diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

      4. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

      zastępca dyrektora

      pedagog szkolny

      przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

      5. Podanie  do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 31 marca 2021 r., natomiast w terminie uzupełniającym - 02.07.2021 r.

      6. W terminie  01.04 2021 r. - 12.04.2021 r.  rodzic/opiekun potwierdza wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia. W terminie uzupełniającym 06.07.2021 r. – 13.07.2021 r.

      7. Po tym terminie przyjęcie dziecka do klasy I może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w którymś z oddziałów pozostanie wolne miejsce.

      8. 14.04.2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. W terminie uzupełniającym 14.07.2021 r.

      § 2.

      1. Zapisy dzieci do klasy I prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

      2. Karty zgłoszenia  dziecka do klasy I (załącznik nr 1) dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub tutaj

      3. Wniosek o przyjęcie do klasy I (załącznik nr 2) dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub tutaj

     • Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

     • Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym.

      Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do końca lutego br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

      Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     • Ogólnopolski test wiedzy SKO.

     • Zapraszamy uczniów  do wzięcia udziału w ogólnopolskim teście wiedzy SKO.

      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 1 – 6, którzy nie ukończyli 13 lat.

      Termin i forma testu ustalona będzie przez organizatora.

      Proszę o zapoznanie się z zakresem zagadnień, jakie będzie obejmował test.
      Pod poniższym linkiem informacje, jak przygotować się do testu. 

      http://www.pkobp.pl/media_files/76b83222-8de5-440a-bd79-f1cf5a3778bc.pdf

      Życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy.

      Opiekun SKO

      Anna Iwanicka

     • Hu hu ha nasza zima zła.

     • W dniach 27, 28, 29 stycznia na świetlicy szkolnej odbyły się spotkania uczniów z klas młodszych z twórczością Marii Konopnickiej. Wiersze czytali pracownicy świetlicy: Joanna Trajewska, Andrzej Świdurski, Urszula Bisiorek oraz pani bibliotekarka Ewa Wołoszyn i pani pedagog Helena Malak - Fotiadis. Dzieci poznały życie i twórczości poetki, która jest Patronem Naszej Szkoły. Ciekawe i zabawne wierszyki wprowadziły wszystkich w dobry humor. Zimowa aura i piosenka oparta na słowach wiersza: „Hu hu ha nasza zima zła” wprowadziła do dyskusji o bezpieczeństwie w czasie zabaw zimowych, którą prowadziła pani pedagog. Spotkanie zakończyliśmy ogłoszeniem przez panią Magdalenę Książek konkursu plastycznego pod hasłem: „Ilustrujemy twórczość Marii Konopnickiej”. Do 12.02 wszyscy uczniowie mogą swoje prace składać w świetlicy szkolnej. Wystawa prac konkursowych oraz wręczenie nagród odbędzie się 15. 02.

      Urszula Bisiorek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

     • Ministerstwo ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

       

      Najważniejsze informacje

      • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
      • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
      • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
      • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
      • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
      • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
      • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
      • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
      • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
      • Materiały
      • Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022Terminy​_rekrutacji​_do​_szkół​_na​_rok​_szkolny​_2021-2022.pdf