• Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     •  Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w środę 1 września bez ogólnego spotkania na placu. Z uczniami nauczyciele-wychowawcy spotkają się bezpośrednio w klasach. Rozpoczęcie roku godz. 9.00. Rodzice i uczniowie klas młodszych proszeni są o  wchodzenie do szkoły wejściem w dużym budynku, uczniowie klas starszych – wejściem głównym i wejściem przy sali gimnastycznej.

      Spotkania z wychowawcą w poszczególnych klasach.

      Klasa              Wychowawca         Sala

      1a                   p. J. Godecka          22

      1b                   p. P. Wiśniewska    25

      2a                   p. K. Jędraszczyk    26

      2b                   p. M. Kawerska      20

      3a                   p. B. Kruk     23

      3b                   p. A. Iwanicka         19

      4a                   p. B. Gębala             27

      4b                   p. A. Bielecka           10

      5a                   p. D. Wołoszyn       18

      5b                   p. M. Szczepanowska      5

      6a                   p. E. Wołoszyn       6

      7a                   p. B. Borkowska     9

      7b                   p. M. Lewicka - Kościk      8

      7c                   p. D. Sienkiewicz    11

      7d                   p. E. Ginda               17

      8a                   p. I. Hibner - Majewska   13

      8b                   p. I. Więcław           2

      8c                   p. K. Adamska         14

     • Stypendia szkolne.

     • Informacja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa, którzy mają zamiar ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

      W dniach od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 wraz z wymaganymi załącznikami

      Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. Przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. 528 zł.

      Formy przyznawania stypendium:

      1. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur. rachunków i innych dokumentów księgowych)
      2. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur. rachunków i innych dokumentów księgowych)
      3. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników i innych pomocy edukacyjnych realizowane w szczególności za pośrednictwem macierzystych szkół poprzez dokonanie przez nie zakupu podręczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcę
      4. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów wynikających z pobierania nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur. rachunków i innych dokumentów księgowych)
      5. świadczenie pieniężne - tylko w przypadku. gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna. że udzielenie świadczenia w poprzednich formach jest niemożliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów - niecelowe.

      Druki wniosków do pobrania od dnia 23.08.2021 r. w macierzystych szkołach (teren Chojnowa) oraz w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00.

      Informacja dla wnioskodawców

      Dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku należy udokumentować poprzez m.in.:

      • zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, oświadczenie wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
      • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie wnioskodawcy,
      • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dotyczy osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy),
      • decyzja, kserokopia decyzji, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek Stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny) nie należy ujmować zasiłków celowych. 300+ lub oświadczenie wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
      • decyzja, kserokopia decyzji lub oświadczenie o otrzymanym dodatku mieszkaniowym,
      • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gruntu rolnego (hektarów przeliczeniowych) lub oświadczenie wnioskodawcy,
      • wyroki sądowe lub ich kserokopie o wysokości zasądzonych alimentów, zaświadczenia komornika, dowody opłaty alimentów lub oświadczenie wnioskodawcy,
      • zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy o otrzymywanym innym stypendium,
      • odcinek renty lub emerytury (w przypadku braku odcinka decyzja o wysokości emerytury lub renty albo jej kserokopia) lub oświadczenie wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego o wysokości renty lub emerytury,
      • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
      • osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają informację o dochodach z tytułu prowadzonej działalności (PIT) lub składają oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
     • Zaproszenie.

     • Uprzejmie zapraszamy rodziców przyszłych pierwszaków na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 31 sierpnia (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej przy ul. Reymonta 1.

      Wychowawczynie klas przedstawią podstawowe informacje związane z rozpoczynającą się nauką i rozpoczynającym się rokiem szkolnym.

      Spotkanie dla rodziców uczniów przyszłej klasy Ia odbędzie się w sali nr 22, a dla rodziców uczniów przyszłej klasy Ib w sali nr 25 (duży budynek, I piętro)

      Zapraszamy również przyszłych pierwszoklasistów.