• Wycieczki do Centrum Edukacyjnego Stara Kopalnia.

     • Od poniedziałku zaczęły się wyjazdy wszystkich uczniów do Wałbrzycha do Centrum Edukacyjnego Stara Kopalnia. W ramach wycieczki wszyscy mają możliwość zwiedzenia muzeum oraz udział w warsztatach organizowanych przez Centrum.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Narodowe Czytanie.

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Tym razem przedstawiane były fragmenty "Balladyny". Wręczono również pamiątkowe prezenty dla uczniów, którzy brali udział w miejskich obchodach tej akcji.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Dobrowolne ubezpieczenie uczniów NW.

     • W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną Covid19 - proponujemy zakup polisy ubezpieczenia dziecka samodzielnie, online. Wystarczy wejść na stronę:https://szkola.compensa.pl

      wpisać hasło dedykowane dla naszej Szkoły: 621075, dokonać wyboru jednego z trzech wariantów

      i po wpisaniu danych dziecka lub dzieci (istnieje możliwość ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci - nawet nie uczęszczających do SP3) oraz dokonaniu płatności - polisa trafi się na skrzynkę mailową.

      Zachęcamy do zakupu polisy online, podczas którego Rodzic/Opiekun ma możliwość zapoznania się

      z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz potwierdzenia wszystkich zgód - dzięki temu unikniemy papierowej formy rozliczenia oświadczeń do polis - odciążając tym samym nauczycieli. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z agentem ubezpieczeniowym obsługującym naszą szkołę - Agnieszką Śliwiany pod nr tel. 512 244 353 ( także w przypadku zaistniałej szkody).

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

     • Po dłuższej przerwie spowodowanej kształceniem zdalnym szkoła rozpoczęła pracę w trybie stacjonarnym. Nowy rok szkolny to również nowi uczniowie. Szczególnie ciepło witamy naszych pierwszaków, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką.  Wszystkim uczniom, ich rodzicom i opiekunom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy spokojnego roku. 

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie.

     • Cel procedury:

      1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły w strefie „zielonej” i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19

      2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

      Uczestnicy postępowania:

      Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka

      Uczniowie

      Nauczyciele

      Pracownicy niepedagogiczni

      Dyrektor szkoły

      § 1

      Organizacja zajęć w szkole

      1. Od 1 września 2020 r. uczniowie wszystkich biorą udział w zajęciach stacjonarnych w szkole.
      2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      4. Informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środków dezynfekcyjnych umieszczone są przy wejściu do budynku szkoły, toaletach oraz tablicach ogłoszeń w szkole.
      5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
      1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m
      4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      1. W szkole nie mogą przebywać osoby z zewnątrz za wyjątkiem niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
      2. Uczniowie wchodzą do szkoły różnymi wejściami: klasy I-III wejściem od strony dużego placu, uczniowie rozpoczynający zajęcia w małym budynku – wejściem w małym budynku oraz wejściem z małego placu przy sali gimnastycznej, uczniowie rozpoczynający zajęcia w sali gimnastycznej – wejściem głównym, pracownicy szkoły – wejściem głównym.
      3. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia z różnymi porami rozpoczynania ich w godzinach porannych – zgodnie z ustalonym planem lekcji.
      4. Uczniowie z klas I-III w miarę możliwości przebywają w wyznaczonej, stałej sali. Wyjątkiem są zajęcia komputerowe, na które uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal komputerowych oraz zajęcia wychowania fizycznego (na świeżym powietrzy lub sali gimnastycznej).
      5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
      6. Nauczyciele zobowiązani są do usunięcia z sal lub uniemożliwienia dostępu do przedmiotów i sprzętów znajdujących się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
      7. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym uczniów, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
      8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
      9. Nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych salach mają zadbać o wietrzeniu sal co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby również podczas zajęć.
      10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
      11. Nauczyciele wychowawcy oraz nauczyciel prowadzący zajęcia z poszczególnymi klasami mają zadbać o korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
      12. Nauczyciele prowadzący zajęcia, w tym zajęcia wychowania fizycznego i sportowe, w których nie można zachować dystansu, powinni zwracać uwagę na zachowanie dystansu społecznego. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
      13. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel prowadzący zajęcia z takimi uczniami mają dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
      14. Przy korzystaniu z szafek uczniowskich w szatni uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szatni z zachowaniem ograniczeń ilościowych (najwyżej 2 klasy na raz) oraz korzystają ze środka dezynfekcyjnego umieszczonego przy wejściu do szatni.
      15. Wszystkich przebywających na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu społecznego (1,5 m). W przypadku niemożności zachowania dystansu obowiązuje stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia)

      Zasady organizacji świetlicy szkolnej.

      1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
      2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
      3. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
      4. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
      5. Wychowawcy świetlicy pamiętają o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii, o wietrzeniu pomieszczeń świetlicy nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania w niej dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po dezynfekcji.

      § 2.

      Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

      1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
      2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
      3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
      4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do gabinetu pielęgniarki i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
      5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z szkoły  dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji.
      6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
      7. Pracownicy dbają o zachowanie dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
      8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania rąk.
      9. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
      10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.
      11. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
      12. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

      §3.

      Obowiązki nauczycieli

      1. Nauczyciele pracują stacjonarnie.
      2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
      3. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
      4. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonych w widocznych miejscach w szkole.
      5. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
      6. W pierwszych dniach września pozyskują od rodziców/opiekunów aktualne numery telefonów kontaktowych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji w sytuacjach tego wymagających.
      7. Dokonują pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
      8. Są zobowiązani do zwracania uwagi na przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w toalecie.

      § 4

      Obowiązki pracowników obsługi

      1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
      2. Dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk co najmniej raz dziennie w trakcie trwania zajęć.
      3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie co najmniej raz dziennie w trakcie trwania zajęć.
      4. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują zabawki, wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.

      § 5

      Zasady bezpiecznego wydawania posiłków

      1. Wszystkie posiłki dla dzieci przebywających w placówce, są przygotowywane w szkolnej kuchni.
      2. Na teren kuchni obowiązuje zakaz wstępu osobom postronnym.
      3. Organizacja żywienia w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz dodatkowo wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy.
      4. Personel kuchenny oraz intendent powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
      5. Posiłki wydawane są zgodnie z grafikiem ich wydawania uwzględniając zasadę wspólnego spożywania posiłków przez rówieśników z danej klasy.
      6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
      7. Posiłki oraz sztućce wydawane są przez pracowników obsługi kuchni.
      8. Stoliki i powierzchnie płaskie kuchni i stołówki dezynfekowane są przez pracowników kuchni przynajmniej raz dziennie.

      § 6

      Zadania i obowiązki rodziców

      1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
      2. Przyprowadzają/posyłają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
      3. Zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów kontaktowych w celu zapewnienia skutecznej komunikacji w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
      4. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
      5. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

      § 7

      Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

      1. Dyrektor placówki wyznacza i przygotowuje pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych (gabinet pielęgniarki oraz pomieszczenie monitoringu na odizolowanie doraźne).
      2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
      3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
      4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Sporządza się listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscu/miejscach  szkoły, w których przybywała osoba podejrzana o zakażenie.
      5. W przypadku zaobserwowania niepojących objawów u ucznia szkoły nauczyciel przeprowadza ucznia do gabinetu pielęgniarki, następnie powiadamia dyrektora szkoły o podejrzeniu zakażenia. Dyrektor zawiadamia jednostkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i podejrzeniu wystąpienia zachorowania na COVID-19.
      6. . O zaistniałej sytuacji informuje również pozostałych rodziców dzieci.
      7. Pomieszczenia, w których przebywał dziecko są jak najszybciej dezynfekowane.

      Numery telefonów:

      Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy - tel: 76 72 45 310 lub 600 312 142),

      Oddział zakaźny - Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, Oddział Chorób Zakaźnych, Adres: ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec, Telefon: 75 738 01 20

      Numery alarmowe: 999 lub 112

      § 8

      § 9.

      Postanowienia końcowe

      1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

      2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 22.08.2020 roku .

      3. Procedury obowiązują do odwołania.

      Dyrektor Szkoły

      Mariusz Szklarz

       

       

       

       

       

       

      Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

       

       

       

      ……………………………………………………………………………………………………………………………

      (Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów)

      DEKLARACJA RODZICA

      Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

       

      Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać Procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

       

      Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

      Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

      Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

      Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem (COVID-19) w związku z posłaniem mojego dziecka do szkoły.

      Aktualne numery telefonów kontaktowych:

      1. …………………………………………………………………………………………………………………
      2. …………………………………………………………………………………………………………………
      3. …………………………………………………………………………………………………………………

      …….……………………….………………………………………..

      (podpis rodziców/prawnych opiekunów

       

       

      Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 14/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

       

      …………………………………………………………………………………………………………………………

      (Imię i nazwisko pracownika)

      OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

      Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

      Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.

      Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

      Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, iż pomimo zachowania przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie, wszelkich standardów i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia koronawirusem (COVID-19)  siebie, jak i członków najbliższej rodziny.

       

      …….……………………….………………………………………..

      (podpis Pracownika)

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września o godz. 9.00 dla klas I-V oraz o godz. 10.00 dla klas VI-VII.

      Nie jest planowany uroczysty apel w tym dniu, a jedynie spotkania z wychowawcami w swoich klasach. Plan spotkań zostanie wywieszony przy wejściu do szkoły oraz w holu szkoły na tablicy ogłoszeń.

     • Uwaga Rodzice.

     • W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021, w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia zostaną zorganizowane w szkole spotkania wychowawców z rodzicami uczniów, na których przedstawione zostaną zasady pracy szkoły w zbliżającym się roku szkolnym oraz procedury bezpieczeństwa związane z zagrożeniem epidemicznym.

      Plan spotkań:

      Klasy I-V – godz. 16.00

      Klasy VI-VIII – godz. 17.00

      Proszę o obecność jednego z rodziców na tych spotkaniach. Bardzo proszę o posiadanie założonych maseczek oraz stosowanie się do zachowania dystansu społecznego.

     • Wyprawka dla pierwszaka.

     • Drodzy Rodzice pierwszoklasistów. W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym przygotowaliśmy informację dotycząca dodatkowych rzeczy, o których kupienie – wyposażenie dzieci prosimy Państwa. Nie jest to zestaw obligatoryjny na pierwszy dzień szkoły. Z takich materiałów będą korzystać dzieci w ciągu całego roku szkolnego. Podręczniki i ćwiczenia uczniowie otrzymają w szkole od wychowawców.

       

      Zeszyt w wąską linię

      2 zeszyty w kratkę 16-kartkowe (jeden do korespondencji z wychowawcą)

      nożyczki

      klej w sztyfcie

      2-3 ołówki

      kredki Bambino (mogą być w twardej oprawie)

      gumka

      temperówka

      blok rysunkowy A-4

      blok techniczny

      blok techniczny z kolorowymi kartkami

      papier kolorowy - podpisany

      farby plakatowe - podpisane

      farby akwarelowe – podpisane

      plastelina - podpisana

      kredki pastelowe olejne - podpisane

      teczka papierowa A-4

      obuwie zmienne i podpisany worek na obuwie

      strój na wf (ustali wychowawca)

     • Informacja o stypendiach szkolnych dla uczniów.

     • Ukazała się informacja przekazana przez Urząd Miejski w Chojnowie o stypendiach szkolnych dla uczniów. W skrócie: wnioski są do pobrania od 20.08 w szkole, kryterium dochodowe to 528 zł netto na 1 osobę w rodzinie, termin składania od 1 do 15 września w urzędzie miejskim w pok. nr. 9.

     • Uwaga tegoroczni absolwenci szkoły.

     • Ukazała się informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego  w czerwcu i lipcu 2020 r. Oto ona:

      "Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30 podczas briefingu z udziałem członków kierownictwa MEN i dyrektora CKE. Briefing będzie transmitowany za pośrednictwem profilu MEN na Facebooku: https://www.facebook.com/ministerstwo.edukacji/.

      Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. w sposób określony przez dyrektora szkoły, którą dany absolwent ukończył. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

      Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

      Przypominam najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół

      ponadpodstawowych.

      1) Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:

      a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii1) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

      ALBO

      b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      2) 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.

      3) Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok

      szkolny 2020/2021 są dostępne na:

      -  stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/

      edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny20202021)

      -  stronach internetowych kuratoriów oświaty

      -  stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

      dr Marcin Smolik

      dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

       

      1) Zgodnie z § 25 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. poz. 1700, z późn. zm.) dyrektor szkoły podstawowej poświadcza za zgodność z oryginałem od jednej do trzech kopii m.in. zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli jest to niezbędne dla celów rekrutacji."

       

      Zaświadczenia (oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych zaświadczeń) będą do odbioru w sekretariacie szkoły w dn. 31 lipca 2020 r. - gdy otrzymamy je z Okręgowej Komisji Egzaminacyjne we Wrocławiu.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Szkoły.

      Skończył się bardzo trudny dla nas wszystkich rok szkolny. Obfitował w sytuacje miłe, pogodne. Był to również czas stresu, niedogodności i strachu o nadchodzący nowy dzień. Dzięki Państwu, podjęte przez nas wyzwania nauczania zdalnego, zupełnie nowe dla nas wszystkich mogły zakończyć się sukcesem. "Sukces" jak wiemy ma wiele twarzy, wielu bohaterów. Tak też zadziało się u nas. Jesteśmy Państwu wdzięczni za trud pomocy, koordynacji i dbałości o systematyczność pracy swoich pociech. Dziękujemy za wyrozumiałość, nieocenioną pomoc oraz poświęcony temu czas. Rozumiemy, że nie zawsze wszystko toczyło się po myśli jednej czy drugiej strony. Takich chwil za moment nie będziemy pamiętać. Niech pozostaną te radosne, ciepłe i pełne wiary w lepsze jutro.

      Z wyrazami szacunku i podziękowaniami oraz życzeniami spokojnych i słonecznych wakacji.

      Grażyna Klucznik

      Mariusz Szklarz

      Zdjęcia z zakończenia roku szkonego w galerii zdjęć.

     • Harmonogram zakończenia roku szkolnego - 26 czerwca 2020 r.

     • Klasa 1a godz. 9.00 sala gimnastyczna

      Klasa 1b godz. 9.30 sala gimnastyczna

      Klasa 2a godz. 10.00 sala gimnastyczna

      Klasa 2b godz. 10.30 sala gimnastyczna

      Klasa 3a godz. 11.00 sala gimnastyczna

      Klasa 3b godz. 11.30 sala gimnastyczna

      Klasa 8a godz. 12.00 sala gimnastyczna

      Klasa 8b godz. 12.30 sala gimnastyczna

      Uczniowie do szkoły przychodzą nie wcześniej niż na wyznaczoną godzinę. Do sali gimnastycznej wchodzą zachowując odpowiednie odległości, wejściem głównym od ulicy Reymonta. Zachowują środki ostrożności - przeprowadzają dezynfekcję rąk, są w maseczkach i zajmują wyznaczone miejsca. Rodzic (maksymalnie jeden opiekun), który chce towarzyszyć dziecku przy odbiorze świadectw, do pomieszczenia sali gimnastycznej wchodzi razem z dzieckiem, również zachowując przyjęte środki ostrożności. Czas spotkania maksymalnie 20 min. Wyjście uczniów i rodziców z sali gimnastycznej - wyjście od strony boiska. Wejście i wyjście odbywa się z różnych stron ze względu na podjęte środki ostrożności.

      Klasy 4a, 5a, 5b, 5c, 5d – Miejsce przy placu zabaw (boisko przy małym budynku) -

      Uczniowie wchodzą na teren boiska od strony stołówki

      Klasa 5a - godz. 9.00

      Klasa 5b - godz. 9.30

      Klasa 5c - godz. 10.00

      Klasa 5d - godz. 10.30

      klasa 4a - godz. 11.00

      Klasy 6a, 6b, 6c, 7a, 7b – Plac przy boisku (boisko przy dużym budynku)

      Uczniowie wchodzą na teren boiska od strony zielonego placu

      Klasa 6a - godz. 9.00

      Klasa 6b - godz. 9.30

      Klasa 6c - godz. 10.00

      Klasa 7a - godz. 10.30

      Klasa 7b - godz. 11.00

      Uczniowie do szkoły przychodzą na wyznaczoną godzinę, nie wcześniej. Odbierają świadectwa w wyznaczonych miejscach, w których będzie oczekiwał na nich wychowawca klasy. Zachowują środki ostrożności - są w maseczkach. Do stolików podchodzą pojedynczo, zgodnie z listą w dzienniku lekcyjnym, zachowując odległości.

     • Kształcenie na odległość.

     • Podczas wczorajszej konferencji prasowej szef MEN poinformował, nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca.

      Od wczoraj zostały uruchomione konsultacje dla uczniów klas IV-VII zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem  Konsultacje dla uczniów klas VIII organizowane są już od 25 maja.

      Szczegóły związane z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 zostaną przekazane w późniejszym terminie.

     • Plan konsultacji dla uczniów.

     • Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od poniedziałku 1 czerwca rozpoczynamy w szkole konsultacje dla uczniów klas IV-VII. Oto ich harmonogram – łącznie z wcześniejszymi konsultacjami dla klas VIII. Chętni uczniowie powinni na pierwsze zajęcia w szkole przynieść podpisaną przez rodziców deklarację (załącznik nr 2 do zarządzenia nr 12/20 dyrektora) - wystarczy jedna deklaracja na wszystkie zajęcia – konsultacje. Link do zarządzenia i załączników we wcześniejszych informacjach.

      Poniedziałek:

      10.30-11.30 – p. Dorota Sienkiewicz,

      11.00-12.00 – p. Katarzyna Jędraszczyk,

      11.30-12.30 – p. Dorota Sienkiewicz,

      12.30-13.30 – p. Dorota Sienkiewicz

      Wtorek:

      10.00-11.00 – p. Eliza Ginda-Polańska, p. Tomasz Susmęd, s. Hiacynta,

      14.00-15.00 – p. Małgorzata Szczepanowska

      Środa:

      8.00-9.00 – p. Agnieszka Bielecka, p. Anna Świdurska, p. Justyna Piróg, p. Ireneusz Więcław,

      9.00-10.00 – p. Justyna Piróg, p. Ewa Wołoszyn,

      11.00-12.00 – p. Dariusz Wołoszyn,

      12.00-13.00 – p. Izabela Hibner-Majewska

      Czwartek:

      9.00-10.00 – p. Marta Lewicka-Kościk

      Piątek:  

      8.00-9.00 – p. Mariola Jakusik

     • Harmonogram konsultacji dla klas VIII.

     • Konsultacje dla klas VIII.

      Język polski: klasa VIIIa – wtorek, godz. 14.00-15.00

      Matematyka: klasa VIIIa – poniedziałek, godz. 12.00-13.00

      Klasa VIIIb – piątek (29.05) – godz. 12.30 – 13.30, poniedziałek (1 czerwca) godz. 12.30-13.30

      Język angielski: klasa VIIIa – środa, godz. 9.00-10.00

      Klasa VIIb – piątek, godz. 8.00-9.00

      Biblioteka dla uczniów klas VIII: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-10.00

     • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół.

     • Szanowni Państwo!

      Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, po ukazaniu się nowych rozporządzeń MEN dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiamy Państwu wytyczne i rekomendacje GIS, MZ i MEN dla szkół związane z przywracaniem niektórych funkcji szkoły. 

      Dotyczą one:

      1. Organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz rewalidacyjnych (możliwość organizacji zajęć od 18 maja):  tutaj 
      2. Organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III (możliwość organizacji zajęć od 25 maja): tutaj 
      3. Konsultacji dla uczniów klas VIII (możliwość organizacji konsultacji od 25 maja) oraz konsultacji dla uczniów z pozostałych klas (możliwość organizacji konsultacji od 1 czerwca): tutaj 
      4. Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostały Państwu przekazane wcześniej, ale również są dostępne tutaj 

      W najbliższych dniach skontaktują się z Państwem wychowawcy w celu ustalenia szczegółów i harmonogramów po wcześniejszej uzyskaniu zgody organu prowadzącego na organizację tego typu zajęć.