• Zapisy dzieci rocznika 2014 do klasy I szkoły obwodowej.

     • Uprzejmie przypominamy rodzicom/opiekunom dzieci urodzonych w roku 2014 a zamieszkałych w obwodzie szkoły o konieczności zapisu tych dzieci do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Zapisy prowadzone są w zasadzie w sposób ciągły, ale ze względu na konieczność organizacji przyszłego roku szkolnego bardzo prosimy rodziców tych dzieci o dostarczenie do szkoły wypełnionych druków związanych z tym zgłoszeniem.

      Druki do pobrania na stronach internetowych szkoły lub bezpośrednio klikając na link: http://trojka-chojnow.cba.pl/zgloszenie.pdf

      Druki można również otrzymać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.

      Bardzo prosimy o zgłaszanie dzieci z obwodu do końca lutego 2021 r.

      W przypadku wolnych miejsc po tych zapisach zostanie ogłoszona rekrutacja dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły zgodnie z terminami ustalonymi przez organ prowadzący.

     • Kolejny sukces Michała.

     • Michał Kowalczyk, uczeń klasy IVb zdobył GRAND PRIX „Festiwalu Kolęd i Pastorałek z Serca” w Bolesławcu (woj. łódzkie). Koncert Galowy odbył się 17.01.2021r. w Gminnym Centrum Kultury w Bolesławcu.

      Gratulacje dla Michała oraz życzenia kolejnych sukcesów.

      Zdjęcia i fragment zapis koncertu - źródło GCK w Bolesławcu.

     • WAŻNE

     • W dniu dzisiejszym ukazało się „Rozporządzenie MEiN zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” w którym podano, że:

      „Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

      1) szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII;”

      Oznacza to, że  uczniowie klas I-III wracają po feriach do szkoły.

      Aby zapewnić reżim sanitarny MEiN, MZ i GIS określiło nowe wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych.

      Jak można zauważyć, są one nieco zmienione w stosunku do poprzednio obowiązujących.

      Oto niektóre z nich:

      1. "Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
      2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
      3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

      b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

      c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

      d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      1. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa."

       

      Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

       

      Zgodnie z rozporządzaniem powraca opieka świetlicowa w pełnym zakresie dla uczniów kl. I-III.

      Przywrócona zostaje również praca biblioteki.

      Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu jak najszybciej uruchomić szkolne dożywianie. Potrzebujemy ok. 40-50 uczniów, by było to w miarę opłacalne.

      Od lutego rusza również program mleka i owoców dla uczniów. Dotyczy on klas I-V, ale póki co będzie dotyczyć klas I-III.

      Klasy IV-VIII, zgodnie z terminami w podanym wyżej rozporządzeniu, nadal pozostają w trybie kształcenia zdalnego. Minister udzielając kolejnego wywiadu stwierdza, że:  ”Jeśli nie trafi do nas trzecia fala, to mam nadzieję, że już w lutym przynajmniej w systemie hybrydowym będziemy mogli puścić do szkół uczniów klas 8 i uczniów klas maturalnych, bo oni tego potrzebują z uwagi na egzaminy, a następnie będziemy hybrydowo puszczać do szkół pozostałe roczniki. Wszystko zależy od rozwoju pandemii koronawirusa. Jeśli to będzie spadało to myślę, że luty i marzec to będą te miesiące, gdy będziemy podejmować kolejne decyzje”.

     • Badania w kierunku SARS-CoV-2.

     • Uprzejmie informuję, że w piątek 15.01 w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie odbędą się badania w kierunku SARS-CoV-2 przeprowadzane dla nauczycieli i pracowników szkół z miasta Chojnów oraz szkół z Gminy Chojnów.

      Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://psselegnica.pis.gov.pl/

      Godziny, w których pracownicy będą zgłaszać się na badania zostaną podane w harmonogramie od dn. 12.01. Dyrektorzy szkół powiadomią o tej godzinie podległych im pracowników.

      Na wymienionej powyżej stronie będą podawane modyfikowane na bieżąco informacje.

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

     • Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki:

      "W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

      Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

      W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

      Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

      W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

      Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

      Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

      Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

      Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

      • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
      • placówki doskonalenia nauczycieli,
      • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
      • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
      • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
      • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

      Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

      Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

      Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

      Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

      Bezpłatna infolinia 800 080 222

      Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej."

       

     • Życzenia.

     • Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku dla całej społeczności szkolnej, uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników szkoły, sympatyków oraz osób wspierających szkołę życzy Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie.

     • Olimpijskie laury dla uczniów SP3.

     • Młodzi adepci wiedzy humanistycznej ze Szkoły Podstawowej nr 3, mimo trudów nauki zdalnej, niestrudzenie rozwijają się i poszerzają swoją wiedzę na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

            Dnia 12.11. 2020 roku amatorzy tematów antycznych przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Mitologicznej "Olimpus" . Ze względu na pandemię konkurs odbył się on-line. Niezłomni uczestnicy olimpiady musieli rozwiązać niejeden węzeł gordyjski, by nie zaginąć w labiryncie zadań. Ich trud został zwieńczony laurem zwycięstwa.

           Z satysfakcją  informujemy, że 9. spośród 24 zgłoszonych uczniów SP3 otrzymało najwyższe noty. 

      . W pierwszej grupie wiekowej (kl. 4-6) na 1906 uczestników w Polsce uczniowie SP3 uzyskali następujące wyniki:

      1. Kacper Kozołup - 228 pkt. miejsce 7

      2. Wiktoria Saługa - 220 pkt.. miejsce 11

      3. Nadia Szapował - 220 pkt. miejsce 11

      4. Zuzanna Barnowska - 212 pkt. miejsce 15

      5. Hanna Kądziołka -  208 pkt. miejsce 17

      6. Laura Szkulimowska - 204 pkt. miejsce 19

         W drugiej grupie wiekowej ( kl. 7-8)  na 1327 uczestników w Polsce uczniowie naszej szkoły zajęli kolejno:

      1. Tomasz Leonhardt- 200 pkt. miejsce 21

      2. Magdalena Szydłowska- 178 pkt. miejsce 32

      3. Mikołaj Korejko- 144 pkt. miejsce 49

         Sam Zeus, spoglądając z wyżyn Olimpu, czuje dumę ze spadkobierców bogatej kultury antycznej.. A my tu na ziemskim padole gratulujemy laureatom i życzymy im dalszych sukcesów w nauce i oczywiście zdrowia. 

       Koordynatorką konkursu w szkole była p. Ewa Wołoszyn.

     • Nasi mistrzowie.

     • Pomimo ogólnego zastoju w wielu imprezach sportowych odbyły się ostatnio dwie ważne z punktu widzenia naszych zawodników zawody, które zaowocowały dla nich ważnymi osiągnięciami.

      Na zorganizowanych w podlaskiej Sokółce bokserskich Mistrzostwach Polski Juniorek, Młodzików i Młodziczek, podczas gali finałowej mistrzem Polski został reprezentant klubu Champion Chojnów, uczeń klasy VIIIb Piotr Gałaszkiewicz.

      Kolejni mistrzowie to Klara Kołodziej i Franciszek Olszewski, uczniowie klasy VIa, reprezentanci SFORY Chojnów, którzy z Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Taekwondo Olimpijskim w Opolu przywieźli garść medali. Franciszek zdobył złoto i srebro, a Klara złoto w swoich kategoriach wiekowych i kategoriach walk.

      Gratulacje dla młodych mistrzów walk. Życzymy kolejnych tytułów i kolejnych medali.

      Zdjęcie z Sokółki – chojnow.pl

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wyróżnienie Amicus Librorum 2020 dla p. Ewy Wołoszyn.

     • Honorowy tytuł „Amicus Librorum – Przyjaciel Biblioteki” przyznawany jest przez Kapitułę Legnickiej Biblioteki Publicznej osobom, instytucjom i organizacjom szczególnie zasłużonym dla bibliotek publicznych Legnicy i powiatu legnickiego. Wśród tegorocznych osób wyróżnionych znaleźli się także nauczyciele z chojnowskich szkół, zgłoszeni przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie. Za wieloletnią współpracę z naszą biblioteką w prowadzeniu Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki w Chojnowie Amicus Librorum przyznano m.in. Pani Ewie Wołoszyn z naszej szkoły. Gratulacje dla Pani Ewy i pozostałych wyróżnionych.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty .

     • Dolnośląski Kurator Oświaty prosił o udostępnienie tego listu na stronach szkoły:

                                                                                                                                                    Wrocław 2020-10-26

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

       

      Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

      W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
      i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
      w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
      i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
      w tym szczególnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

      Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości. 

      Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
      i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

      Koleżanki i Koledzy!

      Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

      My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                                 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                            Roman Kowalczyk

                                                                      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • Wycieczka do banku kl. II b.

     • Dnia 8 października br. uczniowie klasy II b odwiedzili PKO Bank Polski, Oddział 1 w Chojnowie, z którym współpracujemy w ramach programu SKO. Celem wycieczki była popularyzacja idei oszczędzania wśród uczniów i poznanie zasad funkcjonowania banku. W tajniki bankowości wprowadziła nas dyrekcja banku. Na zakończenie tej niecodziennej lekcji bankowości, wszyscy uczestnicy wycieczki otrzymali prezenty.

      Serdecznie dziękujemy pracownikom banku za miłe przyjęcie.

      Anna Iwanicka

      ​​​​​​​Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej - realizowana w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

     • "Ptaki śpiewały na długo przed tym, za nim na Ziemi pojawili się ludzie. To one co roku ogłaszają nam wiosnę. Niestety jest ich coraz mniej, a niektórym gatunkom grozi całkowite wyginięcie. Jeśli znikną, ich śpiew będzie tym, czego zabraknie nam w pierwszej kolejności…"

      Bądź na pTAK! Ogólnopolska Kampania Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej - realizowana w Szkole Podstawowej nr 3 w bieżącym roku szkolnym w ramach zajęć świetlicowych pod opieką Andrzeja Świdurskiego.

      Główne hasło projektu jest: Poznaj, Pokochaj, Pomóż.

      Poznaj - celem zajęć jest zapoznanie dzieci z gatunkami ptaków występujących w naszym otoczeniu i poznanie ich zwyczajów oraz roli odgrywanej w przyrodzie.

      Pokochaj - kiedy ptaki przestaną być dla dzieci anonimowe, kiedy myśląc o nich młodzi ludzie będą czuć pozytywne emocje ... chętniej zastanawiać się będą nad losem naszych skrzydlatych przyjaciół.

      Pomóż - mam nadzieję, że po zakończeniu projektu "Szkoła na pTAK"  dzieci będą  uwrażliwione na los np. wróbli, sikorek czy  kosów. Mam nadzieję, że w ramach własnego  otoczenia (w parku, na własnym ogródku czy nawet balkonie)  stworzą miejsce przyjazne ptakom. Zastanowią się jak można im pomóc, a przynajmniej jak ptakom nie szkodzić.

      "Nie trzeba być ornitologiem, aby widzieć co dzieje się z przyrodą. Każdy może ją chronić dając z siebie to, co ma najlepsze".

      Organizatorem tego przedsięwzięcia jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Honorowym patronem projektu jest  Ministerstwa Środowiska, a jej patronem medialnym Gazeta Wyborcza.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Świetlicowe Sprzątanie Świata.

     • W dniu 18 września (piątek) dzieci  uczęszczające na świetlicę z klas: 2a, 2b i 3a uzbrojone w rękawiczki i worki wyruszyły do walki ze śmieciami wokół szkoły. Zwartym szeregiem przeczesały teren ulicy Solskiego, pobliskich działek i chojnowskiego stawu. Efekty były zadziwiające. Dzieci wracały z wielkimi workami pełnymi papieru, plastiku i innych odpadów. Wszystkie śmieci przed umieszczeniem w kontenerach były segregowane. Młodym ekologom należą się oklaski, ale szkoda, że mieszkańcy naszego miasta tak mało dbają o swoje środowisko.

     • Wycieczki do Centrum Edukacyjnego Stara Kopalnia.

     • Od poniedziałku zaczęły się wyjazdy wszystkich uczniów do Wałbrzycha do Centrum Edukacyjnego Stara Kopalnia. W ramach wycieczki wszyscy mają możliwość zwiedzenia muzeum oraz udział w warsztatach organizowanych przez Centrum.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Narodowe Czytanie.

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Tym razem przedstawiane były fragmenty "Balladyny". Wręczono również pamiątkowe prezenty dla uczniów, którzy brali udział w miejskich obchodach tej akcji.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Dobrowolne ubezpieczenie uczniów NW.

     • W związku z zaistniałą sytuacją, spowodowaną Covid19 - proponujemy zakup polisy ubezpieczenia dziecka samodzielnie, online. Wystarczy wejść na stronę:https://szkola.compensa.pl

      wpisać hasło dedykowane dla naszej Szkoły: 621075, dokonać wyboru jednego z trzech wariantów

      i po wpisaniu danych dziecka lub dzieci (istnieje możliwość ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci - nawet nie uczęszczających do SP3) oraz dokonaniu płatności - polisa trafi się na skrzynkę mailową.

      Zachęcamy do zakupu polisy online, podczas którego Rodzic/Opiekun ma możliwość zapoznania się

      z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz potwierdzenia wszystkich zgód - dzięki temu unikniemy papierowej formy rozliczenia oświadczeń do polis - odciążając tym samym nauczycieli. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z agentem ubezpieczeniowym obsługującym naszą szkołę - Agnieszką Śliwiany pod nr tel. 512 244 353 ( także w przypadku zaistniałej szkody).