• Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach.

     • MEiN opublikowało na swoich stronach informacje związane z powrotem dzieci do szkół:

      "Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

      • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 
      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

      Podstawa prawna

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). 

      Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r."

     • Informacja o egzaminach zewnętrznych w latach 2021-2023.

     • Minister Edukacji i Nauki podał dzisiaj jakie w najbliższych latach będą obowiązywały zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych tj. egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Oto informacja ze strony MEiN związana z egzaminem ósmoklasisty.

      Egzaminy zewnętrzne w 2021 r.

      W 2021 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w sierpniu 2020 r., tj.

      (…) egzamin ósmoklasisty – od 25 do 27 maja, (…)

      Podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez CKE, MEiN i GIS, które zostały ogłoszone na stronie internetowej CKE 19 kwietnia br.

         https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

       

      Egzaminy zewnętrzne w 2022 r.

      W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone w większości na tych samych zasadach, jakie obowiązują w 2021 r.

      W przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. oznacza to, że:

      zadania egzaminacyjne będą sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r., a nie jak w ubiegłych latach w wymaganiach określonych w podstawie  programowej kształcenia ogólnego,

      obowiązują aneksy do informatorów opublikowane w grudniu 2020 r. i dostępne na stronie internetowej CKE,

      uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.),

      w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań niż było w roku 2019, natomiast czas na rozwiązanie zadań pozostanie taki sam jak dotychczas,

      w arkuszach egzaminacyjnych będzie mniej zadań otwartych,

      w przypadku egzaminu z języka polskiego uczeń będzie mógł wybrać temat wypracowania spośród dwóch: rozprawki albo opowiadania, a w wypracowaniu będzie mógł odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu,

      w przypadku egzaminu z matematyki w arkuszu nie będzie zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii będą sprawdzane w ograniczonym zakresie,

      w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej, w tym w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, będzie poziom A2 (w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

       

      Egzaminy zewnętrzne w 2023 r.

      Planuje się, że w 2023 r. egzaminy zewnętrzne zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach o podstawie programowej kształcenia ogólnego odpowiednio w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. Do obecnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzone zostaną dwie zmiany, tj.

      w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – rezygnacja z egzaminu z przedmiotu dodatkowego do wyboru (egzamin ten zostanie po raz pierwszy przeprowadzony w 2024 r.)

      (…)

      Ewentualne decyzje dotyczące zawężenia zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych w 2023 r. będą podejmowane – w zależności od sytuacji epidemicznej – w roku szkolnym 2021/2022."

     • Kontynuacja kształcenia zdalnego.

     • Na dzisiejszej (21.04) konferencji ministra zdrowia poinformowano, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych w województwie dolnośląskim nadal będą kształcić się zdalnie.

      Rozporządzenie MEiN związane z tymi decyzjami zostanie opublikowane w najbliższym czasie.

     • Zasady funkcjonowania szkoły od 19 kwietnia 2021 r.

     • Zgodnie rozporządzeniem MEiN z dn. 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 701) dotychczasowa nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do dn. 25 kwietnia 2021 r. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły nie ulegają zmianie.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

     • Dolnośląski Kurator Oświaty przesłał dziś list.

      "Szanowni Państwo Dyrektorzy, proszę przesłać załączony list do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkole/placówce oraz zamieścić go na stronie internetowej. 

      Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty"

     • KONKURS LITERACKI.

     • Od wielu lat, 25 marca miłośnicy literatury fantasy pod egidą chojnowskiej biblioteki i szkolnych klubów DKK hucznie obchodzili Światowy Dzień Czytania Tolkiena. W tym roku, mimo ograniczonych możliwości, nie tracimy kontaktu z pasjonatami prozy wielkiego twórcy. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs pt. Zaczarowany Las Toma Bombadila.

      Chętnych odsyłamy do strony www.biblioteka.chojnow.eu lub do bezpośredniego kontaktu z p. A. Kopyrą pod adresem mbpchojnow.gromadzenie@gmail.com

      Serdecznie zapraszamy do udziału.

      Piękne nagrody czekają na czytelników.

      Koordynator konkursu w szkole E. Wołoszyn - kontakt przez e-dziennik

     • Laureaci Konkursu Plastycznego "Kartka wielkanocna"

     • Laureaci Konkursu Plastycznego "Kartka wielkanocna" organizowanego przez Muzeum Regionalne w Chojnowie

      I m - Wiktoria Sawicka

      II m - Amelia Matczak

      III m - Zuzanna Wróbel

      wyróżnienie - Martyna Wieczorek.

      Gratulujemy

     • MĄDREJ GŁOWIE DOŚĆ DWIE SŁOWIE.

     • Nie zwalniamy tempa. Wierzymy, że nawet podczas zdalnej nauki można i trzeba pielęgnować swoje talenty. Stajemy zatem do intelektualnym wyzwań z różnych dziedzin wiedzy.

      15 lutego przystąpiliśmy do ogólnopolskiej olimpiady OLIMPUS - ZADANIA LOGICZNE i już dziś możemy pochwalić się wynikami.

      Na 3126 uczestników z całej Polski uczniowie klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 3 uzyskali bardzo wysokie lokaty.

      Miano laureatek zdobyły 2 uczennice:

      Iga Grzesiak - 9 miejsce

      Karolina Łaba - 10 miejsce

      Tuż za nimi pozycje zajęli kolejno: 

      Maciej Kucharski - 20 miejsce

      Gabriel Gawek - 22 miejsce

      Dominika Wieczorek - 23 miejsce

      Martyna Wieczorek - 23 miejsce

      Maja Siwka - 26 miejsce

      Zofia Budakiewicz - 29 miejsce

      Bartosz Kruk - 31 miejsce

      Gracjan Sitarz - 38 miejsce.

      Zdrowa rywalizacja, możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i satysfakcja wygranej to najlepsze prezenty na Święta.

      Uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

      Koordynatorem konkursu na terenie szkoły była p. Ewa Wołoszyn.

     • Pasowanie na czytelnika.

     • W dniu dzisiejszym odbyło się pasowanie na czytelnika dla uczniów klas I. Uroczystość przygotowały panie Ewa Więcek, Urszula Bisiorek oraz Ewa Wołoszyn. W przedstawieniu wystąpili uczniowie klasy IIIa.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Funkcjonowanie szkoły od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.

     • Do publikacji w Dzienniku Ustaw skierowane zostało nowe rozporządzenie MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      Zgodnie z § 2d ww. rozporządzenia w szkole będzie funkcjonowała świetlica dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują przy walce z COVID-19.

      Nadal będą również prowadzone w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII oraz szkoła będzie organizowała kształcenie zdalne na terenie szkoły dla pojedynczych uczniów (§ 2. 3fa)

      „§ 2. 3fa. W przypadku uczniów szkół podstawowych (…), którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, (…), nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      § 2d 1. W okresie ograniczenia, szkoła podstawowa (…) jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej (…). Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

      2. Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

      6. W klasie VIII szkoły podstawowej (…) dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty (…).

      6a. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty (…)”

     • Kształcenie zdalne w klasach I-III.

     • Zgodnie z przedstawionymi dzisiaj informacjami przez min. Niedzielskiego, od poniedziałku 22 marca do piątku 9 kwietnia uczniowie klas I-III również przechodzą na nauczanie zdalne. Więcej szczegółów, choćby związanych z pracą świetlicy czy biblioteki prawdopodobnie pojawi się w momencie ukazania się znowelizowanego rozporządzenie MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • Do 28 marca działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

     • Od poniedziałku, 15 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym.

      Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 marca  nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 28 marca br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

      Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec marca.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia  11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 448).

     • Do 14 marca działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

     • Od poniedziałku, 1 marca br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych (za wyjątkiem woj. warmińsko-mazurskiego), a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym.

       

      Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 1 marca  nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

       

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do 14 marca br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

       

      Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane w połowie marca.

       

      Podstawa prawna:

       

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 366).

     • Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022.

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. ogłasza, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Nabór wniosków o przyjęcie do klasy I trwa do 22.03.2021 r. Karty zgłoszeń (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) oraz wnioski o przyjęcie do klasy I (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) są do pobrania w holu szkoły oraz ze strony internetowej szkoły (linki poniżej).

       

      Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w Chojnowie na rok szkolny 2021/2022

      na podstawie Zarządzenia nr 14/2021 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2021/2022.

      § 1.

      1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

      2. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka urodzonego w roku 2014 zamieszkałego poza obwodem szkoły składają rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021 r., oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc po I terminie rekrutacji - w drugim terminie uzupełniającym od 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r.. Wzór zgłoszenia oraz wniosku - załącznik nr 1 i 2 do niniejszego dokumentu.

      3. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka urodzonego w roku 2015 składają rodzice/opiekunowie w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2021 r. do 22.03.2021  r.  oraz w przypadku posiadania wolnych miejsc po I terminie rekrutacji - w drugim terminie uzupełniającym od 21.06.2021 r. do 30.06.2021 r..

      Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka urodzonego w roku 2015 rodzice/opiekunowie zobowiązani są dołączyć:

      zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;

      diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

      4. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

      zastępca dyrektora

      pedagog szkolny

      przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

      5. Podanie  do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 31 marca 2021 r., natomiast w terminie uzupełniającym - 02.07.2021 r.

      6. W terminie  01.04 2021 r. - 12.04.2021 r.  rodzic/opiekun potwierdza wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia. W terminie uzupełniającym 06.07.2021 r. – 13.07.2021 r.

      7. Po tym terminie przyjęcie dziecka do klasy I może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w którymś z oddziałów pozostanie wolne miejsce.

      8. 14.04.2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. W terminie uzupełniającym 14.07.2021 r.

      § 2.

      1. Zapisy dzieci do klasy I prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

      2. Karty zgłoszenia  dziecka do klasy I (załącznik nr 1) dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub tutaj

      3. Wniosek o przyjęcie do klasy I (załącznik nr 2) dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły lub tutaj

     • Do końca lutego działalność szkół i placówek na dotychczasowych zasadach.

     • Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym.

      Dzieci z przedszkoli i uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

      Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, domów wczasów dziecięcych i szkolnych schronisk młodzieżowych do końca lutego br. uczą się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

      Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     • Ogólnopolski test wiedzy SKO.

     • Zapraszamy uczniów  do wzięcia udziału w ogólnopolskim teście wiedzy SKO.

      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. 1 – 6, którzy nie ukończyli 13 lat.

      Termin i forma testu ustalona będzie przez organizatora.

      Proszę o zapoznanie się z zakresem zagadnień, jakie będzie obejmował test.
      Pod poniższym linkiem informacje, jak przygotować się do testu. 

      http://www.pkobp.pl/media_files/76b83222-8de5-440a-bd79-f1cf5a3778bc.pdf

      Życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy.

      Opiekun SKO

      Anna Iwanicka