• Wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa.

     • W dniu 30 sierpnia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

      Wśród nagrodzonych była liczna grupa naszych obecnych uczniów lub absolwentów szkoły.

      Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych, a szczególne dla naszych uczniów i naszych absolwentów.

      Gratulacje również dla nauczycieli oraz rodziców wyróżnionych.

      Podziękowania za organizację.

       

      Uhonorowani podwójnymi Stypendiami:

      Klara Kołodziej – uczennica klasy 8 stypendium za wyniki w nauce – średnia 5,70 nagroda sportowa – 1 Miejsce w Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim

      Mateusz Chylak -  uczeń klasy 6 stypendium za wyniki w nauce – średnia 5,75,  stypendium za osiągnięcia w nauce – III miejsce w II Mistrzostwach Polski Robotów

      Franciszek Olszewski -  uczeń klasy 8, stypendium za wyniki w nauce – średnia 5,83 stypendium za osiągnięcia w nauce – Mistrzostwo Polski w Taekwondo olimpijskim

      Stypendium artystyczne:

      Michał Kowalczyk – uczeń klasy 6  – zdobywca GRAND PRIX w IV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”, GRAND PRIX w IV Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie Ci Artyści Szaleni?”, GRAND PRIX w VI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Dolnośląska nutka”, 1 miejsce w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE

      Ogólnie Michał wziął udział w 28 konkursach wokalnych, w których zdobył : 6 GRAND PRIX, 8 – I miejsc, 8 – II miejsc, 3 – III miejsca – 3 wyróżnienia i nagrody specjalne. Michał wziął udział w koncercie m. in. w Zamku Królewskim w Warszawie, w Filharmonii Krakowskiej, a także był uczestnikiem VI edycji The Voice Kids.

       

      Nagroda Sportowa:

      1. Amelia Martyniuk – uczennica klasy 8 -  1 Miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Dzieci i Młodzieży w Białym Lesie w skokach przez przeszkody

       

      Stypendia naukowe za osiągnięcia w nauce:

      Aleksander Czarny - uczeń klasy 6  – III Miejsce w II Mistrzostwach Polski Robotów

       

      Stypendia naukowe za wyniki w nauce:

      Jagoda Babij- uczennica klasy 8  – średnia 5,44

      Majka Szymczak - uczennica klasy 8  – średnia 5,69

      Hanna Kądziołka - uczennica klasy 8  – średnia 6,0

      Magdalena Ptak- uczennica klasy 8  – średnia 5,67

      Oliwia Pluta- uczennica klasy 8  – średnia 5,61

      Kinga Zapała- uczennica klasy 8 – średnia 5,61

      Hanna Stawecka - uczennica klasy 8  – średnia 5,50

      Dominika Wieczorek – uczennica klasy 7 – średnia 5,43

      Zuzanna Wróbel - uczennica klasy 8 – średnia 5,66

      Oliwia Białousz- uczennica klasy  – średnia 5,56

      Nikola Fotiadis- uczennica klasy 6 – średnia 5,67

      Mateusz Pisarski - uczeń klasy 6 – średnia 5,75

      Zofia Marciniszyn- uczennica klasy 6  – średnia 5,92

      Natasza Susło - uczennica klasy 5  – średnia 5,67

      Aleksandra Moczydlak- uczennica klasy 5 – średnia 5,83

       

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wyprawka dla pierwszoklasisty i spotkanie organizacyjne.

     • Drodzy Rodzice przyszłych pierwszoklasistów!

      Przygotowaliśmy informację dotyczącą wyposażenia ucznia kl. 1 w potrzebne rzeczy.

       

      Prosimy o zakupienie wymienionych poniżej  rzeczy:

      • 3 zeszyty w wąską linię
      • 3 zeszyty w kratkę 16 – kartkowe
      • 1 zeszyt w kratkę 32 – kartkowy do religii
      • klej w sztyfcie
      • 2-3 ołówki
      • nożyczki
      • gumka do ścierania
      • temperówka zamykana
      • kredki bambino świecowe
      • kredki ołówkowe
      • kredki pastelowe- olejne
      • flamastry
      • blok rysunkowy białymi kartkami A3 i A4
      • blok techniczny z kolorowymi kartkami  A3 i A4
      • blok techniczny z białymi kartkami A4
      • papier wycinankowy kolorowy
      • bibuła marszczona
      • farby plakatowe, pędzelki
      • farby akwarelowe
      • plastelina
      • teczka papierowa A4
      • linijka
      • obuwie zmienne i podpisany worek na obuwie
      • strój na wychowanie fizyczne (biała koszulka, spodenki sportowe)

      Bloki, farby, plastelinę, kredki pastelowe, bibułę, papier wycinankowy- podpisane, na początku roku szkolnego, dzieci zostawiają w swoich szafkach.

      Uczniowie, których rodzice wyrażą wolę uczestnictwa w lekcjach religii proszeni są o zakupienie podręcznika do religii do klasy I szkoły podstawowej: Żyjemy w Bożym świecie. Kondrak E., Kurpiński D., Snopek J. Wydawnictwo Jedność.

      Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 września (piątek) o godz. 16.00.

      Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 - 4 września (poniedziałek) o godz. 9.00.

     • Orły Trójki 2023.

     • Kapituła Orłów Trójki w roku szkolnym 2022/2023 przyznała tytuł Orła Trójki następującym uczennicom:

      Hannie Staweckiej, Oliwii Pluta, Klarze Kołodziej i Amelii Martyniuk.

      Gratulacje.

       

     • II Mistrzostwa Polski Robotów.

     • W rozegranych pod koniec czerwca II Mistrzostwach Polski Robotów w Legnicy nasi poprzedni mistrzowie zajęli znowu punktowane, III miejsce ze swoim rozbudowanym projektem „Kolonia Umbrella” w konkursie modeli robotów.

      Gratulacje dla mistrzów i życzenia kolejnych sukcesów.

      Opiekunem merytorycznym projektu była p. Bernarda Borkowska.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • ZIELONE PŁUCA CHOJNOWA

     • W dniu 21 czerwca 2023 roku w MBP w Chojnowie odbyła się debata proekologiczna podsumowująca regionalny projekt „Młodzieżowe inicjatywy dla dobrego klimatu”. Nie mogło w niej zabraknąć naszych uczniów. Spotkanie poprzedziło, jak przystało na prawdziwych ekologów, sadzenie drzewek wokół siedziby miejskiej biblioteki. W debacie zatytułowanej „Zielone płuca Chojnowa- jak kształtować zieleń mojego miasta?” wzięła udział młodzież ze szkół SP3 i SP4. Dyskutowano na tematy związane z poprawą sytuacji ekologicznej gminy i miasta Chojnowa. Uczestnicy przygotowywali autorskie projekty obrazujące pomysły na polepszenie warunków ekologicznych rodzimych terenów. Kreatywność młodych ekologów zachwyciła koordynatorkę projektu „Zielona Akcja” p. Irenę Krukowską. Słowa uznania otrzymali chojnowscy uczniowie i ich opiekunowie.

      Okazało się, że wśród nas są ludzie, dla których kondycja naszej Planety jest niezmiernie ważna. To budzi nadzieję i wymusza wniosek: „Chce się żyć”.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa.

     • Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Miasta Chojnowa.

      § 1. Celem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Chojnowa ustanawia się stypendia Burmistrza Miasta Chojnowa, zwane dalej stypendiami.

      § 2. Stypendia udzielane są:

      a) uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa,

      § 3. Stypendia mogą być naukowe i artystyczne.

      § 4. Stypendia wypłacane są za osiągnięcia w danym roku szkolnym, a warunkiem ich przyznania jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

      § 5. 1. Stypendia naukowe za wyniki w nauce przysługują:

      uczniowi klas V i VI szkół podstawowych, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,60 na świadectwie szkolnym,

      uczniowi klas VII i VIII szkół podstawowych, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,40 na świadectwie szkolnym,

      uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20 na świadectwie szkolnym.

      2. Stypendium naukowe za osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi klas V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, który w danym roku szkolnym był laureatem olimpiad i konkursów naukowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

      3. Stypendium artystyczne przysługuje uczniowi klas V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał indywidualnie miejsca od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

      § 6. 1. Stypendia udzielane są na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku złożonego w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

      2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów określonych

      w niniejszych zasadach poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

      w szczególności: kserokopię świadectwa szkolnego, kserokopie dyplomów uzyskanych na olimpiadach lub konkursach.

      3. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów są uprawnieni:

      a) dyrektor szkoły,

      b) rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,

      c) pełnoletni uczeń za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

      4. Wnioski składa się po zakończeniu roku szkolnego w terminie do 10 lipca.

      5. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Chojnowa w formie pieniężnej w wysokości:

      a) dla ucznia klasy V lub VI szkoły podstawowej 500 zł,

      b) dla ucznia klasy VII lub VIII szkoły podstawowej 600 zł,

      c) dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 700 zł.

      6. Stypendia wypłacane są jednorazowo na konto bankowe wskazane przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia, ewentualnie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego

      w Chojnowie do dnia 15 sierpnia danego roku.

      § 7. Za osiągnięcia w danym roku szkolnym uczeń może otrzymać najwyżej dwa stypendia określone w niniejszych zasadach.

      § 8. Burmistrz Miasta Chojnowa podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

      Wysokości nagród sportowych przyznawanych przez Burmistrza Miasta Chojnowa:

      „§ 5. Wysokość nagrody wynosi:

      a) dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej 500 zł,

      b) dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej 600 zł,

      c) dla ucznia szkoły ponadpodstawowej 700 zł”.

      Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły.

     • Apel klasy 1a z okazji zbliżających się wakacji.

     • Klasa 1a ze swoimi wychowawczyniami przygotowała apel z okazji zbliżających się wakacji pod kątem bezpieczeństwa na wakacjach. 

      Zostały również wręczony nagrody za szkolne konkursy i działalność SKO.

      Na zakończenie panie pedagożki omówiły jeszcze raz sprawy związane z bezpieczeństwem podczas wakacyjnego wypoczynku.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Dzień dziecka.

     • Z okazji Dnia Dziecka została w szkole przeprowadzona szybka akcja "Cukierki dla uczniów".

      Najlepsze życzenia z okazji Waszego święta.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Warsztaty kulinarne w PZS.

     • Klasa 8b i 8c odwiedziła chojnowski Powiatowy Zespół Szkół, gdzie nasi uczniowie brali udział w warsztatach kulinarnych.

      Podziękowania dla organizatorów.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wyniki konkursu plastycznego „Droga do gwiazd – Mikołaj Kopernik, człowiek wielu talentów”.

     • Komisja organizująca konkurs plastyczny „Droga do gwiazd – Mikołaj Kopernik, człowiek wielu talentów” ogłosiła wyniki tego konkursu.

      Na konkurs wpłynęło 243 prace w różnych kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących przedszkolaków i uczniów:

      Zespoły przedszkolne

      I miejsce – Aleksandra Łukawiecka – PM 1

      II miejsce – Hanna Metanowska – PM 1

      III miejsce – Paulina Papież – PM1

      Wyróżnienia:

      Laura Rząsa, Igor Jagielski, Nina Bugajska, Anna Kawa, Martyna Garlińska - wszyscy z PM 1

       

      Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,

      I miejsce – Lena Kaczmarek SP 4

      II miejsce – Piotr Kozłowski SP 3

      III miejsce – Magdalena Pluskota  SP3

      Wyróżnienia:

      Zuzanna Tymczyszyn SP4, Jan Szuszkiewicz  SP3

       

      Uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

       

      I miejsce – Ola Zapalska SP3

      II miejsce – Kamil Sawicki SP 3

      III miejsce – Katarzyna Wróbel SP3

      Wyróżnienia:

      Karolina Cichońska SP3, Magdalena Chylak SP3, Mateusz Chylak SP3

       

      Uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

      I miejsce – Iga Grzesiak SP3

      II miejsce – Dominika Wieczorek SP 3

      II miejsce – Jagoda Karczmar SP3

      Wyróżnienia:

      Maja Guściora SP3, Natalia Błaszczyk SP3, Zofia Budakiewicz SP3

      Nagrodzone i wyróżnione prace do obejrzenia od piątku w holu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie.

      Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych zostaną wręczone przez Burmistrza Miasta Chojnowa podczas Dni Chojnowa, na scenie głównej na chojnowskim rynku, w sobotę 3 czerwca 2023 r. po korowodzie