• Roboty w IA.

     • Wczoraj (poniedziałek 13 stycznia) tworzyliśmy na lekcji roboty. Przynieśliśmy przeróżne materiały oraz potrzebne przybory. Praca była o tyle ciekawa, że roboty wykonywaliśmy w grupach dwuosobowych. Efekt końcowy jest wspaniały. Nasze roboty stoją teraz na wystawie i przypatrują się, jak pracujemy na zajęciach.

      Wych. B. Kruk

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Wspólne kolędowanie.

     • 20.12. 2019 roku, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia dzieci ze świetlicy pod opieką pani Joanny Trajewskiej udały się do Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Chojnowie. Wizyta miała na celu wspólne kolędowanie z małymi wychowankami i pracownikami tej placówki. Dzieci w strojach jasełkowych recytowały wiersze i śpiewały kolędy oraz pastorałki przy akompaniamencie gitar. Wizyta przebiegała w serdecznej i wesołej atmosferze i zaowocowała zaproszeniem na kolejne spotkania integracyjne. Na zakończenie występu wszystkie dzieci chętnie pozowały do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

      Dziękujemy za aktywny udział uczniom klasy Ia: M. Chylak, D. Gładun, III b: M. Kowalczykowi, M. Chłodnickiej, IIIa: M. Gładun, N. Fotiadis, M. Chłodnickiej oraz uczennicom klasy VIIb: M. Perchaluk, K. Kuczyńskiej i A. Burejko, które pod kierunkiem pani Joanny Trajewskiej przygotowały cały program artystyczny.

      Wizyta odbyła się dzięki kilkuletniej współpracy z p. Dorotą Skrzydłowską - Kołodziej  pracującą w tej placówce.

      Joanna Trajewska

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Nabór na stanowisko głównego księgowego.

     • Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. 2019 poz. 1148) oraz na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Głównego Księgowego;

      1. Nazwa i adres jednostki:

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      ul. Reymonta 1

      59-225 Chojnów

      Tel. +48 76 81 88 543

      2. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo

      3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

      A) Wymagania niezbędne

      Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

      a) posiada obywatelstwo polskie;

      b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

      c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,

      d) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnia jeden z poniższych warunków:

      - ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości;

      - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości;

      - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

      - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

      B) Wymagania dodatkowe

      a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

      b) znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości (Vulcan Płace, Vulcan - Finanse, SIGID - Faktury, SIGID - Ewidencja i Rozliczanie Podatku VAT, programu PFRON, ERU –PZU, programu Płatnik, programów Microsoft Office);

      c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

      4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego

      a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

      b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków szkoły;

      c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki;

      d) opracowywanie planu finansowego i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

      e) nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych;

      f) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

      5. Warunki pracy na stanowisku

      Praca wykonywana będzie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie przy ul. Reymonta 1 na  II piętrze. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30.

      6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

      7. Wymagane dokumenty i oświadczenia

      a) list motywacyjny;

      b) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata;

      c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

      - imię (imiona) i nazwisko,

      - datę urodzenia,

      - dane kontaktowe

      - wykształcenie

      - kwalifikacje zawodowe

      - przebieg dotychczasowego zatrudniania

      d) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje;

      e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy tj. świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

      f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

      g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

      h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;

      i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści:

      „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

      lub

      „Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłej rekrutacji, dodatkowo wyrażam zgodę na przetrzymywanie moich dokumentów dotyczących rekrutacji przez Administratora do wykorzystania w przyszłości.”

      8. Miejsce i termin składania dokumentów

      Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie” w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie, ul. Reymonta 1, 59-225 Chojnów, w terminie do 20 stycznia 2020 do godz. 12.00, w godzinach otwarcia sekretariatu tj. od 07.00 do 15.00 od wtorku do czwartku oraz 7.00-14.00 w piątek oraz 7.00 do 16.00 w poniedziałek.

      Aplikacje złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

      9. Inne informacje

      A) Procedura naboru na stanowisko urzędnicze jest dwuetapowa i obejmuje:

      I etap – Kwalifikacja formalna – ocena złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych;

      II etap – Kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

      B) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

      C) Informacja o wynikach naboru zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie http://bip.chojnow.net.pl/ w zakładce INNE > Jednostki organizacyjne > Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz na stronie internetowej szkoły http://sp3chojnow.edupage.org/

      D) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu +48 76 81 88 543 w godz. 8.00 – 15.00

       

      Mariusz Szklarz

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

       

      do pobrania:

      kwestionariusz osobowy kandydata na zatrudnienie

      klauzula informacyjna RODO

      zarządzenie o naborze

      załącznik 1 do zarządzenia

      ogłoszenie o naborze

       

     • IA w teatrze.

     • Wspaniałe powitanie nowego roku. 8 stycznia pojechaliśmy do Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na sztukę pt. „Polowanie na Snarka”. W przedstawieniu wystąpiło wielu aktorów. Było dużo humoru, słuchaliśmy też piosenek. Po zakończonej sztuce wzięliśmy udział w lekcji teatralnej. Pani z teatru zaprosiła nas na scenę. Byliśmy też za i pod sceną. Wędrowaliśmy korytarzami, którymi widzowie nie chodzą. Pani pokazała nam też wiele rekwizytów oraz krew, oczywiście sztuczną, którą używają aktorzy w czasie przedstawień. Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

      Wych. B. Kruk

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Akcja „Adoptuj Misia na Święta”.

     • Przed Świętami Bożego Narodzenia, samorząd uczniowski ogłosił zbiórkę pluszowych zabawek. Uczniowie chętnie przynosili maskotki i gry, którymi już się nie bawią do świetlicy szkolnej.  W ostatnim tygodniu, przed przerwą świąteczną, w głównym holu wystawiona stragan z zabawkami. Każdy mógł za niewielką opłatą „Adoptować Misia na Święta”. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, głównie wśród najmłodszych uczniów. Zebrane pieniążki pomogą w realizacji pomysłów i następnych projektów samorządu uczniowskiego.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Świąteczna wizyta w „Niebieskim Parasolu”.

     • Tradycyjnie, uczniowie naszej szkoły przygotowują kartki świąteczne dla mieszkańców Chojnowa.  W tym roku uczennice z klasy  IV a zaniosły życzenia mieszkańcom  Dolnośląskiego Ośrodka Pielęgnacyjno - Rehabilitacyjnego „Niebieski Parasol”. Dzieci odwiedziły wszystkich pensjonariuszy i życzyły im zdrowych oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Dla przebywających w ośrodku starszych osób jak i dla naszych uczniów była to bardzo wzruszająca wizyta.

      Magdalena Książek

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Prezenty dla uczniów.

     • Nasi uczniowie otrzymali przed świętami ważne prezenty. W ramach budżetu obywatelskiego (projekt zgłoszony przez Andrzeja Tracza) zostały zakupione, dostarczone i zamontowane szafki dla uczniów. Otrzymali je uczniowie klas I-VI. Już wszyscy uczniowie mają swoje własne szafki. Młodsi mają je w swoich klasach, a starsi w szatni. Drugim prezentem są toalety w małym budynku przeznaczone dla starszych uczniów. Inwestycja Urzędu Miejskiego została w dniu wczorajszym odebrana przez komisję. W trakcie przerwy świątecznej zostaną zamontowane w nich uchwyty na papier i ręczniki i po nowym roku będą przekazane do użytkowania uczniom. Obydwa zadania prowadził Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Jasełka 2019.

     •  W sali chojnowskiego Domu Kultury odbyły się w dn. 17.12.2019 r. przedstawienia szkolnych jasełek.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Warsztaty uDOSTĘPniacze.

     • W ramach programu "uDOSTĘniacze" odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów prowadzone przez trenerów programu.

      Zdjęcia w galerii zdjęć. 

     • Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek w Legnicy.

     • W Miejskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Legnicy organizowanym przez legnickie Młodzieżowe Centrum Kultury, który odbył się 14 grudnia nasz uczeń – Michał Kowalczyk za swój występ zdobył nagrodę. Gratulacje dla młodego artysty. Michał jak zwykle trzyma wysoki poziom swoich występów.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Prośba o wsparcie.

     • Zwrócono się do nas z prośbą o pomoc w zbiórce darów dla rówieśników naszych uczniów oraz polskich rodzin mieszkających na Ukrainie. Pomocą będzie zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, zabawek, środków czystości, nowych ubrań oraz trwałej żywności. Zebrane dary zostaną przekazane polskiej szkole w Mościskach oraz wspólnocie parafialnej w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie). Ks. Jarosław Górecki, który jest koordynatorem akcji prosi o dzieło tej pomocy Polakom mieszkającym na Ukrainie. Szkolnym koordynatorem akcji jest p. Urszula Bisiorek. Przekazanie darów jest możliwe do dn. 20 stycznia 2020 r.

      Prosimy o wsparcie tej akcji.

     • Klasa 1 b w muzeum.

     • Uczniowie kl. 1 b wzięli udział w warsztatach bożonarodzeniowych zorganizowanych w Muzeum Regionalnym w Chojnowie. Pod kierunkiem p. Agnieszki Dudy wykonali piękne stroiki. Następnie obejrzeli wystawę czasową chojnowskiego artysty i jego synów pt. ,,Z daleka i z bliska - Józefczuk i Synowie" i ekspozycje stałe znajdujące się w muzeum. Zadowoleni z udanej wycieczki, pod opieką wychowawcy i rodziców wrócili do szkoły. Samodzielnie stworzone stroiki, dzieci zabrały do swoich domów, gdzie doskonale podkreślą świąteczny nastrój.

      Anna Iwanicka

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Kolejna premiera „Zielonej Gęsi”.

     • Czerwony Kapturek według Jana Brzechwy to kolejna premiera prowadzonych od zeszłego roku szkolnego przez panią Magdę Książek zajęć teatralnych. Tym razem obsadę aktorską stanowili uczniowie klasy III a uczęszczający na świetlicę szkolną. Na premierę, która odbyła się 2 grudnia, zaproszono uczniów klas pierwszych (zdjęcia do obejrzenia w galerii z dn. 4.12 – „Przedstawienie dla pierwszaków”). Dzieci podziwiały grę młodych aktorów i piękne dekoracje. Szczególne uznanie zdobył groźny wilk, którego autor potraktował dość łagodnie skazując na pobyt w ogrodzie zoologicznym, co wywołało ogólne zadowolenie widowni. Czerwony Kapturek odwiedził z tym przedstawieniem Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Chojnowie (na zdjęciach) oraz w styczniu odwiedzi Miejskie Przedszkole nr 1.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

     • „Gwiazdor” jest jedną z ważniejszych akcji w działalności naszego koła TPD. W tym roku udało się pozyskać dla naszych uczniów 6 paczek ze słodyczami, 5 paczek spożywczych oraz 10 prezentów mikołajkowych. Dzieci z klas I-III wytypowane przez wychowawców pisały listy do Mikołaja. Listy te przekazano poprzez zarząd TPD  sponsorom, którzy zakupili opisane przez dzieci prezenty. 6 grudnia rodzice wybranych uczniów odebrali prezenty, słodycze i żywność. Mamy nadzieje, że te działania przyniosły radość rodzinom naszych podopiecznych.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.

     • Świąteczni goście w szkole.

     • Szkołę odwiedzili dzisiaj szczególni goście. Najważniejszym był oczywiście Mikołaj ze swoimi pomocnikami. Uczniowie poszczególnych klas otrzymali od Mikołaja paczki z prezentami przygotowane przez rodziców. Nauczyciele i pracownicy szkoły również otrzymali słodkie upominki. Drugim gościem był przyjaciel szkoły, Szkot Eddie Millar, który również od Mikołaja dostał prezent. Po odwiedzinach w szkole Mikołaj ruszył do chojnowskich urzędów, przychodni, biblioteki, muzeum, poradni, sklepów oraz ośrodka Niebieski Parasol. Najpiękniejszym podziękowaniem był uśmiech ludzi i życzliwość, z którymi się spotykał.

      Podziękowania dla rodziców za przygotowane paczek dla dzieci oraz opiekunom Samorządu Uczniowskiego.

      Zdjęcia w galerii zdjęć.